TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1 NN-Lý VAN-K.Ph­îng VAN-T©m(V) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) CN-ThÞnh DIA-H­êng HOA-NghÜa TOAN-M.T©m TCA-Tó NN-T.Linh AN-D­¬ng
2 NN-Lý VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t VAN-Thñy CN-ThÞnh DIA-H­êng HOA-NghÜa CN-§.Linh TCA-Tó MT-Tróc
3 VAN-K.Ph­îng DIA-M.Linh(§) HOA-Nhung VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t VAN-Thñy TOAN-T.V©n CN-ThÞnh HOA-NghÜa AN-D­¬ng NN-T.Linh DIA-H­êng
4 SHCN-Lý SHCN-K.Ph­îng SHCN-Nhung SHCN-M.Linh(§) SHCN-T.H¹nh SHCN-Ng¸t SHCN-Thñy SHCN-T.V©n SHCN-ThÞnh SHCN-NghÜa SHCN-§.Linh SHCN-T.Linh SHCN-H­êng
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 TOAN-N.Mü TOAN-Tµi HOA-Nhung VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng LY-HuÖ TCH-Ngäc HOA-NghÜa MT-Tróc VAN-M.Thóy TOAN-M.T©m HOA-A.TuyÕt TOAN-H.Ph­îng
2 TOAN-N.Mü TOAN-Tµi TCH-Nhung VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng HOA-Ngäc VAN-Thñy LY-HuÖ TCH-NghÜa VAN-M.Thóy TOAN-M.T©m HOA-A.TuyÕt TOAN-H.Ph­îng
3 SINH-P.Phông TCH-Nhung VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Thñy AN-D­¬ng LY-HuÖ TOAN-M.T©m TCH-A.TuyÕt GDCD-N.Thïy SINH-HËu
4 SINH-P.Phông HOA-Nhung TOAN-M.HuyÒn TOAN-N.Ph­îng TCH-N.Nga TOAN-TÝn SU-K.Linh GDCD-N.Thïy TOAN-M.Nga TCH-NghÜa MT-Tróc SINH-HËu LY-§.Linh
5 TCH-Nhung SINH-P.Phông TOAN-M.HuyÒn TCH-N.Nga VAN-Ng¸t TOAN-TÝn GDCD-N.Thïy HOA-NghÜa SU-K.Linh LY-§.Linh SINH-HËu MT-Tróc TCH-T.Nga
Thứ 4 1 LY-Long GDCD-Thu VAN-T©m(V) SU-Trang(S) HOA-N.Nga VAN-Ng¸t MT-Tróc VAN-Nhi TOAN-M.Nga DIA-H­êng GDCD-N.Thïy SINH-HËu VAN-Quý
2 GDCD-Thu HOA-Nhung VAN-T©m(V) HOA-N.Nga DIA-H­êng VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Nhi TOAN-M.Nga SINH-HËu LY-§.Linh AN-D­¬ng VAN-Quý
3 SU-Trang(S) LY-Long TOAN-M.HuyÒn HOA-N.Nga VAN-Ng¸t TCH-Ngäc DIA-H­êng SINH-HËu HOA-NghÜa MT-Tróc SU-Th¨ng TCH-A.TuyÕt GDCD-N.Thïy
4 HOA-Nhung SINH-P.Phông LY-Long GDCD-Thu SU-Trang(S) CN-H»ng HOA-Ngäc MT-Tróc GDCD-N.Thïy AN-D­¬ng HOA-A.TuyÕt SU-Th¨ng CN-§.Linh
5 HOA-Nhung SU-Trang(S) TOAN-M.HuyÒn LY-Long HOA-N.Nga DIA-H­êng SINH-P.Phông TCH-NghÜa TCA-Thanh GDCD-N.Thïy HOA-A.TuyÕt LY-§.Linh SU-Th¨ng
Thứ 5 1 CN-§.Linh VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) NN-N.Thu SINH-P.Phông NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Nhi TOAN-M.T©m SINH-HËu TOAN-H.Ph­îng SU-Th¨ng
2 SU-Trang(S) VAN-K.Ph­îng NN-N.Thu CN-H»ng AN-D­¬ng NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Nhi TOAN-M.T©m SU-Th¨ng VAN-Quý SINH-HËu
3 VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) NN-N.Thu SINH-P.Phông MT-Tróc GDCD-Thu NN-T.H¹nh VAN-Nhi NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy NN-T.Linh SU-Th¨ng VAN-Quý
4 TOAN-N.Mü NN-Lý GDCD-Thu TOAN-N.Ph­îng CN-H»ng SINH-P.Phông AN-D­¬ng TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) SINH-HËu NN-T.Linh VAN-Quý TCA-Tó
5 TOAN-N.Mü TCA-Lý CN-H»ng TOAN-N.Ph­îng GDCD-Thu AN-D­¬ng SINH-P.Phông TOAN-T.V©n SINH-HËu TCA-Tó VAN-M.Thóy TOAN-H.Ph­îng VAN-Quý
Thứ 6 1 TCA-Lý CN-§.Linh SINH-P.Phông AN-D­¬ng TCA-N.Thu TOAN-TÝn TOAN-T.V©n SU-K.Linh TOAN-M.Nga NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy TOAN-H.Ph­îng NN-T.Linh
2 NN-Lý AN-D­¬ng SINH-P.Phông NN-N.Thu LY-HuÖ TOAN-TÝn TOAN-T.V©n TCA-M.Linh(A) SU-K.Linh CN-§.Linh VAN-M.Thóy TOAN-H.Ph­îng NN-T.Linh
3 VAN-K.Ph­îng NN-Lý NN-N.Thu SINH-P.Phông SU-Trang(S) MT-Tróc LY-HuÖ TOAN-T.V©n VAN-Nhi NN-M.Linh(A) NN-T.Linh CN-§.Linh TOAN-H.Ph­îng
4 VAN-K.Ph­îng NN-Lý MT-Tróc NN-N.Thu SINH-P.Phông SU-Trang(S) NN-T.H¹nh SU-K.Linh VAN-Nhi VAN-M.Thóy DIA-H­êng NN-T.Linh TOAN-H.Ph­îng
5 AN-D­¬ng MT-Tróc TCA-N.Thu SU-Trang(S) NN-T.H¹nh SINH-P.Phông TCA-Lý VAN-Nhi NN-M.Linh(A) SU-K.Linh VAN-M.Thóy DIA-H­êng NN-T.Linh
Thứ 7 1 MT-Tróc TOAN-Tµi DIA-M.Linh(§) TCA-N.Thu TOAN-N.Ph­îng NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu AN-D­¬ng NN-M.Linh(A) TOAN-M.T©m VAN-Quý HOA-T.Nga
2 DIA-M.Linh(§) TOAN-Tµi AN-D­¬ng MT-Tróc TOAN-N.Ph­îng TCA-N.Thu NN-T.H¹nh NN-M.Linh(A) SINH-HËu SU-K.Linh TOAN-M.T©m VAN-Quý HOA-T.Nga
                           
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1                 TIN-B.Th­¬ng        
2                 TIN-B.Th­¬ng TD-Ph­¬ng      
3                 TD-Nh©n TIN-B.Th­¬ng      
4           TD-Nh©n       TIN-B.Th­¬ng      
5                            
Thứ 3 1 TIN-KiÒu           TD-Nh©n       TIN-B.Th­¬ng   TD-Ph­¬ng
2 TIN-KiÒu TD-Nh©n                 TIN-B.Th­¬ng TD-Ph­¬ng  
3 TD-Nh©n TIN-KiÒu                 TD-Ph­¬ng TIN-B.Th­¬ng  
4   TIN-KiÒu     TD-Nh©n             TIN-B.Th­¬ng  
5                            
Thứ 4 1     TIN-KiÒu         TD-Nh©n          
2     TIN-KiÒu TD-Nh©n                  
3     TD-Nh©n TIN-KiÒu                  
4       TIN-KiÒu         TD-Nh©n        
5                            
Thứ 5 1   TD-Nh©n     TIN-KiÒu         TD-Ph­¬ng     TIN-B.Th­¬ng
2         TIN-KiÒu TD-Nh©n         TD-Ph­¬ng   TIN-B.Th­¬ng
3         TD-Nh©n TIN-KiÒu             TD-Ph­¬ng
4 TD-Nh©n         TIN-KiÒu           TD-Ph­¬ng  
5                            
Thứ 6 1       TD-Nh©n     TIN-KiÒu            
2             TIN-KiÒu TD-Nh©n          
3             TD-Nh©n TIN-KiÒu          
4     TD-Nh©n       TIN-KiÒu          
5                            
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/27/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1 NN-Lư VAN-K.Ph­îng VAN-T©m(V) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) VAN-Thñy DIA-H­êng CN-Th̃nh HOA-NghÜa NN-T.Linh TOAN-Tµi TCH-T.Nga
2 NN-Lư VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t VAN-Thñy CN-Th̃nh DIA-H­êng HOA-NghÜa CN-§.Linh TOAN-Tµi NN-T.Linh
3 VAN-K.Ph­îng DIA-M.Linh(§) HOA-Nhung VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t CN-Th̃nh TOAN-T.V©n HOA-NghÜa LY-§.Linh AN-T.Lam NN-T.Linh DIA-H­êng
4 SHCN-Lư SHCN-K.Ph­îng SHCN-Nhung SHCN-M.Linh(§) SHCN-T.H¹nh SHCN-Ng¸t SHCN-Thñy SHCN-T.V©n SHCN-Th̃nh SHCN-NghÜa SHCN-§.Linh SHCN-T.Linh SHCN-H­êng
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 TOAN-N.Mü TCH-Ngäc HOA-Nhung VAN-T©m(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-K.Linh HOA-NghÜa MT-Tróc VAN-M.Thóy TOAN-M.Huỷn HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn
2 TOAN-N.Mü TOAN-Tµi VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Thñy LY-HuÖ SU-K.Linh VAN-M.Thóy TOAN-M.Huỷn HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn
3 SINH-P.Phông TOAN-Tµi TCH-Nhung VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng TOAN-TƯn VAN-Thñy AN-T.Lam LY-HuÖ TCH-NghÜa TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy SINH-HËu
4 SINH-P.Phông HOA-Nhung TOAN-M.Huỷn TOAN-N.Ph­îng TCH-N.Nga TOAN-TƯn TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy TCH-NghÜa TOAN-N.Mü SINH-Thïy(Si) TOAN-Tµi SINH-HËu
5 TCH-Nhung SINH-P.Phông TOAN-M.Huỷn HOA-N.Nga TOAN-N.Ph­îng HOA-Ngäc GDCD-N.Thïy SINH-HËu TOAN-M.Nga TOAN-N.Mü MT-Tróc TOAN-Tµi LY-§.Linh
Thứ 4 1 GDCD-Thu SU-Trang(S) TOAN-M.Huỷn HOA-N.Nga DIA-H­êng TCH-Ngäc SINH-P.Phông VAN-Nhi HOA-NghÜa SINH-HËu GDCD-N.Thïy AN-T.Lam VAN-Quư
2 SU-Trang(S) LY-Long TOAN-M.Huỷn GDCD-Thu HOA-N.Nga VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Nhi TOAN-M.Nga MT-Tróc LY-§.Linh SINH-HËu VAN-Quư
3 HOA-Nhung GDCD-Thu LY-Long SU-Trang(S) SINH-P.Phông VAN-Ng¸t HOA-Ngäc HOA-NghÜa TOAN-M.Nga DIA-H­êng SU-Th¨ng TCH-A.TuyƠt GDCD-N.Thïy
4 HOA-Nhung SINH-P.Phông VAN-T©m(V) LY-Long HOA-N.Nga CN-H»ng DIA-H­êng MT-Tróc GDCD-N.Thïy AN-T.Lam HOA-A.TuyƠt SU-Th¨ng CN-§.Linh
5 LY-Long HOA-Nhung VAN-T©m(V) TCH-N.Nga VAN-Ng¸t DIA-H­êng SINH-P.Phông TCH-Ngäc TCA-Thanh GDCD-N.Thïy HOA-A.TuyƠt LY-§.Linh SU-Th¨ng
Thứ 5 1 CN-§.Linh VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) NN-N.Thu MT-Tróc GDCD-Thu TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Nhi SINH-HËu SU-Th¨ng VAN-Quư TCA-Tó
2 TOAN-N.Mü VAN-K.Ph­îng NN-N.Thu CN-H»ng GDCD-Thu AN-T.Lam TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Nhi VAN-M.Thóy NN-T.Linh SINH-HËu SU-Th¨ng
3 VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) GDCD-Thu SINH-Thïy(Si) CN-H»ng NN-T.H¹nh AN-T.Lam VAN-Nhi SINH-HËu TOAN-N.Mü VAN-M.Thóy SU-Th¨ng VAN-Quư
4 SU-Trang(S) NN-Lư NN-N.Thu TOAN-N.Ph­îng AN-T.Lam MT-Tróc NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) TOAN-N.Mü VAN-M.Thóy NN-T.Linh VAN-Quư
5 TOAN-N.Mü TCA-Lư CN-H»ng TOAN-N.Ph­îng SU-Trang(S) NN-T.H¹nh MT-Tróc TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy NN-T.Linh VAN-Quư AN-T.Lam
Thứ 6 1 TCA-Lư CN-§.Linh SINH-P.Phông AN-T.Lam TCA-N.Thu TOAN-TƯn TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) TOAN-M.Nga SU-K.Linh TCA-Tó DIA-H­êng MT-Tróc
2 NN-Lư AN-T.Lam NN-N.Thu SINH-Thïy(Si) LY-HuÖ SINH-P.Phông TOAN-T.V©n TCA-M.Linh(A) SU-K.Linh CN-§.Linh DIA-H­êng TCA-Tó TOAN-TƯn
3 VAN-K.Ph­îng NN-Lư MT-Tróc NN-N.Thu SINH-P.Phông SU-Trang(S) LY-HuÖ TOAN-T.V©n VAN-Nhi TCA-Tó SINH-Thïy(Si) CN-§.Linh NN-T.Linh
4 VAN-K.Ph­îng NN-Lư SINH-P.Phông NN-N.Thu SU-Trang(S) TOAN-TƯn NN-T.H¹nh SU-K.Linh VAN-Nhi NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy MT-Tróc NN-T.Linh
5 AN-T.Lam MT-Tróc TCA-N.Thu SU-Trang(S) NN-T.H¹nh SINH-P.Phông TCA-Lư VAN-Nhi NN-M.Linh(A) SU-K.Linh VAN-M.Thóy NN-T.Linh TOAN-TƯn
Thứ 7 1 MT-Tróc TOAN-Tµi DIA-M.Linh(§) TCA-N.Thu TOAN-N.Ph­îng NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu AN-T.Lam NN-M.Linh(A) TOAN-M.Huỷn VAN-Quư HOA-T.Nga
2 DIA-M.Linh(§) TOAN-Tµi AN-T.Lam MT-Tróc TOAN-N.Ph­îng TCA-N.Thu NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu NN-M.Linh(A) TOAN-M.Huỷn VAN-Quư HOA-T.Nga
                           
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/27/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1                 TIN-C«ng        
2                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng      
3                 TD-Nh©n TIN-C«ng      
4           TD-Nh©n       TIN-C«ng      
5                            
Thứ 3 1 TIN-Kỉu           TD-Nh©n       TIN-C«ng   TD-Ph­¬ng
2 TIN-Kỉu TD-Nh©n                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng  
3 TD-Nh©n TIN-Kỉu                 TD-Ph­¬ng TIN-C«ng  
4   TIN-Kỉu     TD-Nh©n             TIN-C«ng  
5                            
Thứ 4 1     TIN-Kỉu         TD-Nh©n          
2     TIN-Kỉu TD-Nh©n                  
3     TD-Nh©n TIN-Kỉu                  
4       TIN-Kỉu         TD-Nh©n        
5                            
Thứ 5 1   TD-Nh©n     TIN-Kỉu         TD-Ph­¬ng     TIN-C«ng
2         TIN-Kỉu TD-Nh©n         TD-Ph­¬ng   TIN-C«ng
3         TD-Nh©n TIN-C«ng             TD-Ph­¬ng
4 TD-Nh©n         TIN-C«ng              
5                            
Thứ 6 1       TD-Nh©n     TIN-Kỉu            
2             TIN-Kỉu TD-Nh©n          
3             TD-Nh©n TIN-Kỉu       TD-Ph­¬ng  
4     TD-Nh©n       TIN-Kỉu          
5                            
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/2/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1 NN-Lý VAN-K.Ph­îng VAN-T©m(V) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) VAN-Thñy DIA-H­êng CN-ThÞnh HOA-NghÜa NN-T.Linh TOAN-Tµi TCH-T.Nga
2 NN-Lý VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t VAN-Thñy CN-ThÞnh DIA-H­êng HOA-NghÜa CN-§.Linh TOAN-Tµi NN-T.Linh
3 VAN-K.Ph­îng DIA-M.Linh(§) HOA-Nhung VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t CN-ThÞnh TOAN-T.V©n HOA-NghÜa LY-§.Linh AN-T.Lam NN-T.Linh DIA-H­êng
4 SHCN-Lý SHCN-K.Ph­îng SHCN-Nhung SHCN-M.Linh(§) SHCN-T.H¹nh SHCN-Ng¸t SHCN-Thñy SHCN-T.V©n SHCN-ThÞnh SHCN-NghÜa SHCN-§.Linh SHCN-T.Linh SHCN-H­êng
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 TOAN-N.Mü TCH-Ngäc HOA-Nhung VAN-T©m(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-K.Linh HOA-NghÜa MT-Tróc VAN-M.Thóy TOAN-M.HuyÒn HOA-A.TuyÕt TOAN-TÝn
2 TOAN-N.Mü TOAN-Tµi VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Thñy LY-HuÖ SU-K.Linh VAN-M.Thóy TOAN-M.HuyÒn HOA-A.TuyÕt TOAN-TÝn
3 SINH-P.Phông TOAN-Tµi TCH-Nhung VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng TOAN-TÝn VAN-Thñy AN-T.Lam VAN-Ng¸t TCH-NghÜa TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy SINH-HËu
4 SINH-P.Phông HOA-Nhung TOAN-M.HuyÒn TOAN-N.Ph­îng TCH-N.Nga TOAN-TÝn TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy TCH-NghÜa TOAN-N.Mü VAN-M.Thóy TOAN-Tµi SINH-HËu
5 TCH-Nhung SINH-P.Phông TOAN-M.HuyÒn HOA-N.Nga TOAN-N.Ph­îng HOA-Ngäc GDCD-N.Thïy SINH-HËu TOAN-M.Nga TOAN-N.Mü MT-Tróc TOAN-Tµi AN-T.Lam
Thứ 4 1 GDCD-Thu SU-Trang(S) TOAN-M.HuyÒn HOA-N.Nga DIA-H­êng TCH-Ngäc SINH-P.Phông VAN-Nhi HOA-NghÜa MT-Tróc GDCD-N.Thïy SINH-HËu SU-Th¨ng
2 SU-Trang(S) LY-Long TOAN-M.HuyÒn GDCD-Thu HOA-N.Nga VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Nhi TOAN-M.Nga SINH-HËu LY-§.Linh AN-T.Lam GDCD-N.Thïy
3 HOA-Nhung GDCD-Thu LY-Long SU-Trang(S) SINH-P.Phông VAN-Ng¸t HOA-Ngäc HOA-NghÜa TOAN-M.Nga DIA-H­êng SU-Th¨ng TCH-A.TuyÕt VAN-Quý
4 HOA-Nhung SINH-P.Phông VAN-T©m(V) LY-Long HOA-N.Nga CN-H»ng DIA-H­êng MT-Tróc VAN-Ng¸t GDCD-N.Thïy HOA-A.TuyÕt SU-Th¨ng VAN-Quý
5 LY-Long HOA-Nhung VAN-T©m(V) TCH-N.Nga VAN-Ng¸t DIA-H­êng SINH-P.Phông TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy AN-T.Lam HOA-A.TuyÕt LY-§.Linh SU-Th¨ng
Thứ 5 1 CN-§.Linh NN-Lý SU-Trang(S) SINH-P.Phông MT-Tróc GDCD-Thu TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Ng¸t TOAN-N.Mü DIA-H­êng VAN-Quý TCA-Tó
2 TOAN-N.Mü SU-Trang(S) GDCD-Thu CN-H»ng AN-T.Lam SINH-P.Phông TCA-Lý TOAN-T.V©n VAN-Ng¸t VAN-M.Thóy NN-T.Linh DIA-H­êng CN-§.Linh
3 VAN-K.Ph­îng TCA-Lý NN-N.Thu TOAN-N.Ph­îng GDCD-Thu AN-T.Lam MT-Tróc VAN-Nhi NN-M.Linh(A) TOAN-N.Mü SINH-HËu NN-T.Linh VAN-Quý
4 TOAN-N.Mü VAN-K.Ph­îng CN-H»ng NN-N.Thu SU-Trang(S) MT-Tróc NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) SINH-HËu VAN-M.Thóy VAN-Quý LY-§.Linh
5 SU-Trang(S) VAN-K.Ph­îng NN-N.Thu TOAN-N.Ph­îng CN-H»ng NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) TOAN-M.Nga VAN-M.Thóy NN-T.Linh SINH-HËu VAN-Quý
Thứ 6 1 TCA-Lý AN-T.Lam NN-N.Thu SINH-P.Phông LY-HuÖ TOAN-TÝn TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) SU-K.Linh CN-§.Linh SINH-HËu TCA-Tó MT-Tróc
2 NN-Lý CN-§.Linh SINH-P.Phông AN-T.Lam TCA-N.Thu NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n TCA-M.Linh(A) SINH-HËu SU-K.Linh TCA-Tó MT-Tróc TOAN-TÝn
3 AN-T.Lam NN-Lý MT-Tróc NN-N.Thu SINH-P.Phông SU-Trang(S) LY-HuÖ TOAN-T.V©n TCA-M.Linh(A) TCA-Tó SU-Th¨ng CN-§.Linh NN-T.Linh
4 VAN-K.Ph­îng NN-Lý SINH-P.Phông NN-N.Thu SU-Trang(S) TOAN-TÝn NN-T.H¹nh SU-K.Linh LY-HuÖ NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy SU-Th¨ng NN-T.Linh
5 VAN-K.Ph­îng MT-Tróc TCA-N.Thu SU-Trang(S) NN-T.H¹nh SINH-P.Phông AN-T.Lam VAN-Nhi NN-M.Linh(A) SU-K.Linh VAN-M.Thóy NN-T.Linh TOAN-TÝn
Thứ 7 1 MT-Tróc TOAN-Tµi DIA-M.Linh(§) TCA-N.Thu TOAN-N.Ph­îng NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu AN-T.Lam NN-M.Linh(A) TOAN-M.HuyÒn VAN-Quý HOA-T.Nga
2 DIA-M.Linh(§) TOAN-Tµi AN-T.Lam MT-Tróc TOAN-N.Ph­îng TCA-N.Thu NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu NN-M.Linh(A) TOAN-M.HuyÒn VAN-Quý HOA-T.Nga
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/2/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1                 TIN-C«ng        
2                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng      
3                 TD-Nh©n TIN-C«ng      
4           TD-Nh©n       TIN-C«ng      
5                          
Thứ 3 1 TIN-KiÒu           TD-Nh©n       TIN-C«ng   TD-Ph­¬ng
2 TIN-KiÒu TD-Nh©n                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng  
3 TD-Nh©n TIN-KiÒu                 TD-Ph­¬ng TIN-C«ng  
4   TIN-KiÒu     TD-Nh©n             TIN-C«ng  
5                          
Thứ 4 1     TIN-KiÒu         TD-Nh©n          
2     TIN-KiÒu TD-Nh©n                  
3     TD-Nh©n TIN-KiÒu                  
4       TIN-KiÒu         TD-Nh©n        
5                          
Thứ 5 1   TD-Nh©n     TIN-KiÒu         TD-Ph­¬ng     TIN-C«ng
2         TIN-KiÒu TD-Nh©n         TD-Ph­¬ng   TIN-C«ng
3         TD-Nh©n TIN-C«ng             TD-Ph­¬ng
4 TD-Nh©n         TIN-C«ng              
5                          
Thứ 6 1       TD-Nh©n     TIN-KiÒu            
2             TIN-KiÒu TD-Nh©n          
3             TD-Nh©n TIN-KiÒu       TD-Ph­¬ng  
4     TD-Nh©n       TIN-KiÒu          
5                          
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/10/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1 NN-Lý VAN-K.Ph­îng VAN-T©m(V) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) VAN-Thñy DIA-H­êng CN-Th̃nh HOA-NghÜa NN-T.Linh TOAN-Tµi TCH-T.Nga
2 NN-Lý VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t VAN-Thñy CN-Th̃nh DIA-H­êng HOA-NghÜa CN-§.Linh TOAN-Tµi NN-T.Linh
3 VAN-K.Ph­îng DIA-M.Linh(§) HOA-Nhung VAN-T©m(V) NN-T.H¹nh VAN-Ng¸t CN-Th̃nh TOAN-T.V©n HOA-NghÜa LY-§.Linh AN-T.Lam NN-T.Linh DIA-H­êng
4 SHCN-Lý SHCN-K.Ph­îng SHCN-Nhung SHCN-M.Linh(§) SHCN-T.H¹nh SHCN-Ng¸t SHCN-Thñy SHCN-T.V©n SHCN-Th̃nh SHCN-NghÜa SHCN-§.Linh SHCN-T.Linh SHCN-H­êng
5                          
Thứ 3 1 TOAN-N.Mü TCH-Ngäc HOA-Nhung VAN-T©m(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ VAN-Thñy HOA-NghÜa SU-K.Linh VAN-M.Thóy TOAN-M.Huỷn HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn
2 TOAN-N.Mü TOAN-Tµi VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SU-K.Linh LY-HuÖ MT-Tróc VAN-M.Thóy TOAN-M.Huỷn HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn
3 SINH-P.Phông HOA-Nhung TOAN-M.Huỷn VAN-T©m(V) TOAN-N.Ph­îng TOAN-TƯn VAN-Thñy GDCD-N.Thïy VAN-Ng¸t TCH-NghÜa TCH-Ngäc TOAN-Tµi SINH-HËu
4 SINH-P.Phông TOAN-Tµi TCH-Nhung TOAN-N.Ph­îng TCH-N.Nga TOAN-TƯn TCH-Ngäc AN-T.Lam TCH-NghÜa TOAN-N.Mü VAN-M.Thóy GDCD-N.Thïy SINH-HËu
5 TCH-Nhung SINH-P.Phông TOAN-M.Huỷn HOA-N.Nga TOAN-N.Ph­îng HOA-Ngäc GDCD-N.Thïy SINH-HËu TOAN-M.Nga TOAN-N.Mü MT-Tróc TOAN-Tµi AN-T.Lam
Thứ 4 1 GDCD-Thu SU-Trang(S) TOAN-M.Huỷn HOA-N.Nga DIA-H­êng TCH-Ngäc SINH-P.Phông VAN-Nhi HOA-NghÜa CN-§.Linh GDCD-N.Thïy SINH-HËu MT-Tróc
2 SU-Trang(S) LY-Long TOAN-M.Huỷn GDCD-Thu HOA-N.Nga VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Nhi TOAN-M.Nga SINH-HËu LY-§.Linh AN-T.Lam GDCD-N.Thïy
3 HOA-Nhung GDCD-Thu LY-Long SU-Trang(S) SINH-P.Phông VAN-Ng¸t HOA-Ngäc HOA-NghÜa TOAN-M.Nga DIA-H­êng HOA-A.TuyƠt LY-§.Linh SU-Th¨ng
4 HOA-Nhung SINH-P.Phông VAN-T©m(V) LY-Long HOA-N.Nga CN-H»ng DIA-H­êng MT-Tróc VAN-Ng¸t GDCD-N.Thïy HOA-A.TuyƠt SU-Th¨ng VAN-Quư
5 LY-Long HOA-Nhung VAN-T©m(V) TCH-N.Nga VAN-Ng¸t DIA-H­êng SINH-P.Phông TCH-Ngäc GDCD-N.Thïy AN-T.Lam SU-Th¨ng TCH-A.TuyƠt VAN-Quư
Thứ 5 1 SU-Trang(S) NN-Lư NN-N.Thu CN-H»ng MT-Tróc GDCD-Thu TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) VAN-Ng¸t VAN-M.Thóy DIA-H­êng VAN-Quư TCA-Tó
2 TOAN-N.Mü SU-Trang(S) GDCD-Thu TOAN-N.Ph­îng AN-T.Lam SINH-Thïy(Si) TCA-Lư TCA-M.Linh(A) VAN-Ng¸t VAN-M.Thóy NN-T.Linh DIA-H­êng CN-§.Linh
3 VAN-K.Ph­îng TCA-Lư NN-N.Thu TOAN-N.Ph­îng GDCD-Thu NN-T.H¹nh MT-Tróc TOAN-T.V©n SINH-HËu TOAN-N.Mü SINH-Thïy(Si) NN-T.Linh VAN-Quư
4 TOAN-N.Mü VAN-K.Ph­îng CN-H»ng NN-N.Thu SU-Trang(S) MT-Tróc NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) SINH-HËu VAN-M.Thóy VAN-Quư LY-§.Linh
5 CN-§.Linh VAN-K.Ph­îng SU-Trang(S) NN-N.Thu CN-H»ng AN-T.Lam TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) TOAN-M.Nga TOAN-N.Mü NN-T.Linh SINH-HËu VAN-Quư
Thứ 6 1 TCA-Lư AN-T.Lam NN-N.Thu SINH-P.Phông LY-HuÖ TOAN-TƯn TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) SU-K.Linh MT-Tróc SINH-Thïy(Si) TCA-Tó SU-Th¨ng
2 NN-Lư CN-§.Linh SINH-Thïy(Si) SINH-P.Phông TCA-N.Thu NN-T.H¹nh TOAN-T.V©n VAN-Nhi NN-M.Linh(A) SU-K.Linh TCA-Tó MT-Tróc TOAN-TƯn
3 AN-T.Lam NN-Lư MT-Tróc NN-N.Thu SINH-P.Phông SU-Trang(S) LY-HuÖ TOAN-T.V©n NN-M.Linh(A) TCA-Tó SU-Th¨ng CN-§.Linh NN-T.Linh
4 VAN-K.Ph­îng NN-Lư SINH-Thïy(Si) AN-T.Lam SU-Trang(S) TOAN-TƯn NN-T.H¹nh SU-K.Linh LY-HuÖ NN-M.Linh(A) VAN-M.Thóy SU-Th¨ng NN-T.Linh
5 VAN-K.Ph­îng MT-Tróc TCA-N.Thu SU-Trang(S) NN-T.H¹nh SINH-Thïy(Si) AN-T.Lam VAN-Nhi TCA-M.Linh(A) SU-K.Linh VAN-M.Thóy NN-T.Linh TOAN-TƯn
Thứ 7 1 MT-Tróc TOAN-Tµi DIA-M.Linh(§) TCA-N.Thu TOAN-N.Ph­îng NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu AN-T.Lam NN-M.Linh(A) TOAN-M.Huỷn VAN-Quư HOA-T.Nga
2 DIA-M.Linh(§) TOAN-Tµi AN-T.Lam MT-Tróc TOAN-N.Ph­îng TCA-N.Thu NN-T.H¹nh SU-K.Linh SINH-HËu NN-M.Linh(A) TOAN-M.Huỷn VAN-Quư HOA-T.Nga
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/10/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13
Thứ 2 1                 TIN-C«ng        
2                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng      
3                 TD-Nh©n TIN-C«ng      
4           TD-Nh©n       TIN-C«ng      
5                          
Thứ 3 1 TIN-Kỉu           TD-Nh©n       TIN-C«ng   TD-Ph­¬ng
2 TIN-Kỉu TD-Nh©n                 TIN-C«ng TD-Ph­¬ng  
3 TD-Nh©n TIN-Kỉu                 TD-Ph­¬ng TIN-C«ng  
4   TIN-Kỉu     TD-Nh©n             TIN-C«ng  
5                          
Thứ 4 1     TIN-Kỉu         TD-Nh©n          
2     TIN-Kỉu TD-Nh©n                  
3     TD-Nh©n TIN-Kỉu                  
4       TIN-Kỉu         TD-Nh©n        
5                          
Thứ 5 1   TD-Nh©n     TIN-Kỉu         TD-Ph­¬ng     TIN-C«ng
2         TIN-Kỉu TD-Nh©n         TD-Ph­¬ng   TIN-C«ng
3         TD-Nh©n TIN-C«ng             TD-Ph­¬ng
4 TD-Nh©n         TIN-C«ng              
5                          
Thứ 6 1       TD-Nh©n     TIN-Kỉu            
2             TIN-Kỉu TD-Nh©n          
3             TD-Nh©n TIN-Kỉu       TD-Ph­¬ng  
4     TD-Nh©n       TIN-Kỉu          
5