TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  2 THỜI KHÓA BIỂU TĂNG TIẾT KHỐI 9
NH 2017-2018
Có giá trị từ ngày 12/03/2018                  
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14
Thứ 2 1 SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC SHCDC
2 SHCN-MHuyen SHCN-Hạnh SHCN-L.Điệp SHCN-Sang SHCN-Ngọc SHCN-Tuyet SHCN-Quan SHCN-MỸ SHCN-M.Linh B SHCN-Tin SHCN-NPhuong SHCN-Huệ SHCN-Nga SHCN-H.Tµi
Thứ 7 1 VAN-Thuong(V) TOAN-MHuyen NN-L.®iÖp TOAN-Sang TOAN-V Le VAN-B.Thñy NN-Linh TOAN-Mü TOAN-Tin VAN-B.Hµ NN-Ly VAN-Xuan TOAN-H.Tµi VAN-HDiep
2 VAN-Thuong(V) TOAN-MHuyen NN-L.®iÖp TOAN-Sang TOAN-V Le VAN-B.Thñy NN-Linh TOAN-Mü TOAN-Tin VAN-B.Hµ NN-Ly VAN-Xuan TOAN-H.Tµi VAN-HDiep
3 TOAN-MHuyen NN-H¹nh TOAN-Sang VAN-B.Thñy NN-L.®iÖp TOAN-V Le VAN-B.Hµ VAN-Thuong(V) NN-M.Linh B TOAN-Tin VAN-Xuan NN-Ly NN-B.Liªn TOAN-H.Tµi
4 TOAN-MHuyen NN-H¹nh TOAN-Sang VAN-B.Thñy NN-L.®iÖp TOAN-V Le VAN-B.Hµ VAN-Thuong(V) NN-M.Linh B TOAN-Tin VAN-Xuan NN-Ly NN-B.Liªn TOAN-H.Tµi
5                            
Thứ 7 1 NN-H¹nh VAN-Xuan VAN-B.Thñy NN-L.®iÖp VAN-B.Hµ NN-Linh TOAN-Mü NN-M.Linh B VAN-Thuong(V) NN-M.Linh B TOAN-NPhuong TOAN-P.Th¶o VAN-HDiep NN-B.Liªn
2 NN-H¹nh VAN-Xuan VAN-B.Thñy NN-L.®iÖp VAN-B.Hµ NN-Linh TOAN-Mü NN-M.Linh B VAN-Thuong(V) NN-M.Linh B TOAN-NPhuong TOAN-P.Th¶o VAN-HDiep NN-B.Liªn