TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI CHIỀU
NH 2016-2017
Có giá trị từ ngày 10/10/2016
    P.Hội thảo P.Sinh P.Lý 1 P.Lý 2 P.NN P.Nhạc
Thứ 2 1            
2 9A2-ANH-M.Linh 9A7-TOÁN-Mỹ 7A8-TCT-Vy 9A3-MT-Hang   7A5
3 9A2-ANH-M.Linh 9A7-TOÁN-Mỹ 7A5-TCT-Vy 9A1-MT-Hang 9A11-MT-Truc(MT) 7A8
4 9A3-ANH-Hạnh 9A7-ANH-Điệp 7A9-TCT-Châu 9A1-ANH-M.Linh 9A6-MT-Truc(MT) 7A6
5 9A3-ANH-Hạnh 9A7-ANH-Điệp 7A6-TCT-Châu 9A1-ANH-M.Linh   7A9
Thứ 3 1            
2 9A3-VĂN-Trinh 9A8-TOÁN-Mỹ 9A2-VĂN-B.Hà 9A6-ANH-Điệp 7A16-TCT-Linh 7A4
3 9A3-VĂN-Trinh 9A8-TOÁN-Mỹ 9A2-VĂN-B.Hà 9A6-ANH-Điệp 7A4-TCT-Thúy 7A16
4 9A4-VĂN-Trinh 9A8-VĂN-Thương 9A9-TOÁN-Mỹ 9A5-ANH-Điệp   7A11
5 9A4-VĂN-Trinh 9A8-VĂN-Thương 9A9-TOÁN-Mỹ 9A5-ANH-Điệp 7A11-TCT-Thúy  
Thứ 4 1            
2 9A11-VĂN-Thủy 9A10-VĂN-Xuân 9A5-MT-Hang 9A6-TOÁN-Tài   7A3
3 9A11-VĂN-Thủy 9A10-VĂN-Xuân 9A2-MT-Hang 9A6-TOÁN-Tài 7A3-TCT-Hà 7A2-TCT-Loan
4 9A9-VĂN-Xuân 9A3-TOÁN-Tín 9A7-MT-Truc(MT) 9A5-VĂN-Lộc 7A15-TCT-Linh 7A2
5 9A9-VĂN-Xuân 9A3-TOÁN-Tín 9A10-MT-Truc(MT) 9A5-VĂN-Lộc   7A15
Thứ 5 1            
2 9A1-TOÁN-H.Mai 9A8-ANH-T.Linh 7A13-TCT-Vân     7A14
3 9A1-TOÁN-H.Mai 9A8-ANH-T.Linh 7A14-TCT-Vân 7A7-TCT-Hà 9A9-MT-Truc(MT) 7A13
4 9A2-TOÁN-H.Mai 9A9-ANH-T.Linh 9A5-TOÁN-Tài 9A6-VĂN-Lộc 9A8-MT-Truc(MT) 7A7
5 9A2-TOÁN-H.Mai 9A9-ANH-T.Linh 9A5-TOÁN-Tài 9A6-VĂN-Lộc 9A4-MT-Truc(MT)  
Thứ 6 1            
2 9A7-VĂN-Thương 9A4-ANH-Hạnh 9A10-ANH-Hà 9A11-TOÁN-Lê   7A10
3 9A7-VĂN-Thương 9A4-ANH-Hạnh 9A10-ANH-Hà 9A11-TOÁN-Lê 7A10-TCT-Châu 7A1
4 9A1-VĂN-B.Hà 9A4-TOÁN-Tín 9A10-TOÁN-Lê 9A11-ANH-Hà 7A1-TCT-Châu 7A12
5 9A1-VĂN-B.Hà TOÁN-Tín 9A10-TOÁN-Lê 9A11-ANH-Hà 7A12-TCT-Châu