TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
DANH SÁCH GV DẠY TĂNG TIẾT KHỐI 9
NH: 2016-2017
STT Họ và tên GV Môn Lớp dạy Tổng số tiết PCCM Số tiết dạy trái buổi Tổng số tiết thực dạy/Tuần Số tiết thực nhận Ghi chú
1 Bùi Ái Lộc Văn 9A5, 6 17 4 21 2  
2 Bồ Thanh Hà Văn 9A1, 2 18 4 22 3  
3 Huỳnh Thị Yến Trinh Văn 9A3, 4 18 4 22 3  
4 Nguyễn Thị Thương Văn 9A7, 8 18.5 4 22.5 3.5  
5 Nguyễn Thị Xuân Văn 9A9, 10 18.5 4 22.5 3.5  
6 Trương Thị Bích Thủy Văn 9A11 17.5 2 19.5 0.5  
7 Lý Thị Ngọc Điệp Anh 9A5, 6, 7 20 6 26 7  
8 Trần Thị Mỹ Linh Anh 9A1, 2 19 4 23 4  
9 Phan Thía Thanh Linh Anh 9A8, 9 19.5 4 23.5 4.5  
10 Đặng Tuấn Hạnh Anh 9A3, 4 19 4 23 4  
11 Phạm Ngọc Đông Hà Anh 9A10, 11 19.5 4 23.5 4.5  
12 Nguyễn Thị Hương Mai Toán 9A1, 2 19 4 23 4  
13 Trần Quang Tín Toán 9A3, 4 19 4 23 4  
14 Lê Hữu Tài Toán 9A5, 6 19 4 23 4  
15 Đặng Thị Ngọc Mỹ Toán 9A7, 8, 9 19 6 25 6  
16 Dương Văn Lê Toán 9A10, 11 19 4 23 4