TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 25/09/2017
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A15
Thứ 2 1 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
3               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh        
4               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh        
5                                  
Thứ 3 1 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TH-Kieu TD-Phuong
2 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TH-Kieu TD-Phuong
3 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                   TD-Phuong TH-Kieu
4 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                 TD-Phuong TH-Kieu
5                                  
Thứ 4 1     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
2     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
3   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng           Nghề-Điện-T.Hòa            
4   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng           Nghề-Điện-T.Hòa            
5                                  
Thứ 5 1           TD-Nh©n TH-Th¾m       TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-Thịnh   Nghề-Điện-T.Hòa  
2           TD-Nh©n TH-Th¾m       TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-Thịnh   Nghề-Điện-T.Hòa  
3           TH-Th¾m TD-Nh©n       TD-Dong TH-Kieu   Nghề-Điện-T.Hòa   Nghề-Điện-Đ.Linh
4           TH-Th¾m TD-Nh©n       TD-Dong TH-Kieu   Nghề-Điện-T.Hòa   Nghề-Điện-Đ.Linh
5                                  
Thứ 6 1       Nghề-Điện-T.Hòa TD-Nh©n Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
2       Nghề-Điện-T.Hòa TD-Nh©n Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
3 Nghề-Điện-T.Hòa       TH-BTh­¬ng           Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
4 Nghề-Điện-T.Hòa       TH-BTh­¬ng           Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
5                                  
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 25/09/2017
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                      
2                 Nghề-Điện-Thịnh   Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   TD-Phuong  
3                 Nghề-Điện-Thịnh TCT-Tin Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều TCT-Tin   Nghề-Điện-Thịnh     TD-Phuong TATC-Bich  
5 Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều       Nghề-Điện-Thịnh     TD-Phuong    
Thứ 3 1                                      
2 TD-QDung     TH-Kieu     TH-Th¾m     TD-Thai       Nghề-Điện-T.Hòa        
3 TD-QDung   TCT-Sang TH-Kieu     TH-Th¾m   TCT-Mü TD-Thai       Nghề-Điện-T.Hòa        
4   TD-QDung TH-Kieu TCT-Sang     TCT-Mü   TH-Th¾m   TD-Thai       Nghề-Điện-T.Hòa      
5   TD-QDung TH-Kieu           TH-Th¾m   TD-Thai       Nghề-Điện-T.Hòa      
Thứ 4 1                                        
2 TH-Kieu   TD-QDung   Nghề-Điện-Thịnh           TH-BTh­¬ng TD-Danh TCT-P.Th¶o          
3 TH-Kieu TCT-MHuyen TD-QDung   Nghề-Điện-Thịnh           TH-BTh­¬ng TD-Danh            
4 TCT-MHuyen TH-Kieu   TD-QDung   Nghề-Điện-P.Vỹ             TH-BTh­¬ng   TD-Danh      
5   TH-Kieu   TD-QDung   Nghề-Điện-P.Vỹ               TH-BTh­¬ng   TD-Danh      
Thứ 5 1                                      
2     Nghề-Điện-Thịnh   TD-QDung   TD-Thai                   Maycie Cochran TD-Phuong
3     Nghề-Điện-Thịnh   TD-QDung   TD-Thai     TH-Th¾m       TCT-HTài     Maycie Cochran TD-Phuong
4       Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TD-Thai TH-Th¾m   Nghề-Điện-Đ.Linh   TH-BThương   Maycie Cochran    
5       Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TD-Thai     Nghề-Điện-Đ.Linh   TH-BThương   Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                      
2 Nghề-Điện-Thịnh       TH-Thắm             TH-BThương   TD-Danh TCT-HTài      
3 Nghề-Điện-Thịnh       TH-Thắm TCT-V Le           TH-BThương   TD-Danh        
4   Nghề-Điện-Thịnh     TCT-V Le TH-Thắm           TCT-NPhuong TD-Danh   TH-BThương      
5   Nghề-Điện-Thịnh       TH-Thắm             TD-Danh   TH-BThương      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 02/10/2017
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A15
Thứ 2 1 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TD-Nh©n TH-Th¾m Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
3     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n           Nghề-Điện-Thịnh        
4     TD-Nh©n TH-BTh­¬ng             Nghề-Điện-Thịnh      
5                                  
Thứ 3 1 TH-BTh­¬ng   Nghề-Điện-Thịnh   TD-Nh©n                   TD-Phuong TD-Phuong
2 TD-Nh©n   Nghề-Điện-Thịnh   TH-BTh­¬ng                   TH-Kieu TH-Kieu
3   TD-Nh©n TH-BTh­¬ng   Nghề-Điện-P.Vỹ                      
4   TH-BTh­¬ng TD-Nh©n   Nghề-Điện-P.Vỹ                    
5                                  
Thứ 4 1 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n         Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
2 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
3   Nghề-Điện-P.Vỹ         TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Dong        
4   Nghề-Điện-P.Vỹ         TD-Nh©n TH-Th¾m Nghề-Điện-T.Hòa TD-Dong TH-Kieu        
5                                  
Thứ 5 1           TD-Nh©n TH-Th¾m           TD-Dong TH-Kieu Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
2           TH-Th¾m TD-Nh©n           TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
3                 TD-Nh©n     Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Phuong
4                   TH-Th¾m     Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TD-Phuong TH-Kieu
5                                  
Thứ 6 1       Nghề-Điện-T.Hòa   Nghề-Điện-Đ.Linh         TD-Dong TH-Kieu        
2       Nghề-Điện-T.Hòa TD-Nh©n Nghề-Điện-Đ.Linh         TH-Kieu TD-Dong        
3 Nghề-Điện-T.Hòa     TD-Nh©n TH-BTh­¬ng TH-Th¾m         Nghề-Điện-T.Hòa   TH-Kieu TD-Dong    
4 Nghề-Điện-T.Hòa     TH-BTh­¬ng   TD-Nh©n         Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
5                                  
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 02/10/2017 (mới)
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                        
2               Nghề-Điện-Thịnh TCT-Tin Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm    
3 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TD-Phuong TATC-Bich  
5 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ   Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều       Nghề-Điện-Quân         TD-Phuong
Thứ 3 1                                        
2 TH-Kieu     TD-QDung             Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Đ.Linh     Nghề-Điện-T.Hòa        
3 TD-QDung   TCT-Sang TH-Kieu     TH-Th¾m   TCT-Mü TD-Thai Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Đ.Linh     Nghề-Điện-T.Hòa        
4   TD-QDung TH-Kieu TCT-Sang     TCT-Mü   TD-Thai TH-Th¾m Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
5   TH-Kieu TD-QDung       TD-Thai   TH-Th¾m                  
Thứ 4 1                                        
2   TD-QDung TH-Kieu   Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Quân         TH-BTh­¬ng   TCT-P.Th¶o     TD-Danh      
3 TH-Kieu TCT-MHuyen TD-QDung   Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Quân         TCT-Tin   TD-Danh     TH-BThương      
4 TCT-MHuyen TH-Kieu   TD-QDung Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Quân         TD-Thai   TH-BTh­¬ng   TD-Danh        
5 TD-QDung     TH-Kieu                         TH-BThương        
Thứ 5 1                                        
2     Nghề-Điện-Thịnh   TH-Thắm             TH-BThương TD-Danh     Nghề-Điện-P.Vỹ   Maycie Cochran TD-Phuong
3     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa TD-QDung         TH-Th¾m TD-Thai TD-Danh TH-BTh­¬ng   TCT-HTài Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Phuong Maycie Cochran  
4     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TH-Th¾m TD-Thai TH-BTh­¬ng TCT-NPhuong     TH-BThương Nghề-Điện-P.Vỹ Maycie Cochran TD-Phuong  
5       Nghề-Điện-T.Hòa   TH-Thắm     TD-Thai       Nghề-Điện-Đ.Linh     TD-Danh Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                        
2 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-B.Tuyết     TD-QDung TH-Thắm             TH-BThương       TCT-HTài      
3 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-B.Tuyết     TH-Thắm TCT-V Le TD-Thai           TD-Danh       TH-BThương      
4 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-B.Tuyết     TCT-V Le TD-QDung TH-Th¾m               TD-Danh      
5                                        
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 02/10/2017
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A15
Thứ 2 1 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
3               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh        
4               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh      
5                                  
Thứ 3 1 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TH-Kieu TD-Phuong
2 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TH-Kieu TD-Phuong
3 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                   TD-Phuong TH-Kieu
4 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                 TD-Phuong TH-Kieu
5                                  
Thứ 4 1     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
2     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
3   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Điện-T.Hòa            
4   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Điện-T.Hòa            
5                                  
Thứ 5 1           TD-Nh©n TH-Th¾m       TD-Dong TH-Kieu     Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
2           TD-Nh©n TH-Th¾m       TD-Dong TH-Kieu     Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
3           TH-Th¾m TD-Nh©n       TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa    
4           TH-Th¾m TD-Nh©n       TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa    
5                                  
Thứ 6 1       Nghề-Điện-T.Hòa TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
2       Nghề-Điện-T.Hòa TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
3 Nghề-Điện-T.Hòa       TD-Nh©n           Nghề-Điện-Đ.Linh   TD-Dong TH-Kieu    
4 Nghề-Điện-T.Hòa       TD-Nh©n           Nghề-Điện-Đ.Linh   TD-Dong TH-Kieu    
5                                  
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 02/10/2017 (mới)
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                        
2               Nghề-Điện-Thịnh TCT-Tin Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm    
3 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TD-Phuong TATC-Bich  
5 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ   Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều       Nghề-Điện-Quân         TD-Phuong
Thứ 3 1                                        
2 TD-QDung     TH-Kieu     TH-Th¾m     TD-Thai Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
3 TD-QDung   TCT-Sang TH-Kieu     TH-Th¾m   TCT-Mü TD-Thai Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
4   TD-QDung TH-Kieu TCT-Sang     TCT-Mü   TH-Th¾m   Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
5   TD-QDung TH-Kieu           TH-Th¾m                  
Thứ 4 1                                        
2 TH-Kieu   TD-QDung   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Huệ TCT-P.Th¶o     TD-Danh      
3 TH-Kieu TCT-MHuyen TD-QDung   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Huệ       TD-Danh      
4   TH-Kieu   TD-QDung Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TCT-Tin Nghề-Điện-Huệ TH-BTh­¬ng   TD-Danh        
5 TCT-MHuyen TH-Kieu   TD-QDung                     TH-BTh­¬ng   TD-Danh        
Thứ 5 1                                        
2     Nghề-Điện-Thịnh   TD-QDung         TH-Th¾m     TD-Danh   TCT-HTài Nghề-Điện-P.Vỹ   Maycie Cochran TD-Phuong
3     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa TD-QDung         TH-Th¾m     TD-Danh   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Phuong Maycie Cochran  
4     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TD-Thai   TD-Danh     TH-BThương Nghề-Điện-P.Vỹ Maycie Cochran TD-Phuong  
5       Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TD-Thai       TD-Danh     TH-BThương Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                        
2 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TH-Thắm               TH-BThương       TCT-HTài      
3 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TH-Thắm TCT-V Le             TH-BThương            
4 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TCT-V Le TH-Thắm             TCT-NPhuong     TH-BThương      
5           TH-Thắm                     TH-BThương      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 16/10/2017
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A15
Thứ 2 1 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
3               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh        
4               TD-Nh©n TH-Th¾m   Nghề-Điện-Thịnh      
5                                  
Thứ 3 1 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TH-Kieu TD-Phuong
2 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh                       TD-Phuong TH-Kieu
3 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                      
4 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng     Nghề-Điện-P.Vỹ                    
5                                  
Thứ 4 1     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
2     TH-BTh­¬ng TD-Nh©n     Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
3   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Dong        
4   Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Điện-T.Hòa TD-Dong TH-Kieu        
5                                  
Thứ 5 1           TD-Nh©n TH-Th¾m       TH-Kieu TD-Dong     Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
2           TD-Nh©n TH-Th¾m       TD-Dong TH-Kieu     Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
3           TH-Th¾m TD-Nh©n           Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Phuong
4           TH-Th¾m TD-Nh©n           Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TD-Phuong TH-Kieu
5                                  
Thứ 6 1       Nghề-Điện-T.Hòa TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
2       Nghề-Điện-T.Hòa TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Đ.Linh             TH-Kieu TD-Dong    
3 Nghề-Điện-T.Hòa       TD-Nh©n           Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
4 Nghề-Điện-T.Hòa       TD-Nh©n           Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
5                                  
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 08/01/2018 
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                        
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh TCT-Tin Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   TD-Phuong
3 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TD-Phuong TATC-Bich  
5                   Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều       Nghề-Điện-Quân          
Thứ 3 1                                        
2 TH-Kieu     TD-QDung             Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
3 TD-QDung   TCT-Sang TH-Kieu     TH-Th¾m   TCT-Mü TD-Thai Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
4   TD-QDung TH-Kieu TCT-Sang     TCT-Mü   TD-Thai TH-Th¾m Nghề-Điện-P.Vỹ       Nghề-Điện-T.Hòa        
5   TH-Kieu TD-QDung       TD-Thai   TH-Th¾m                  
Thứ 4 1                                        
2 TD-QDung TH-Kieu   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Huệ TCT-P.Th¶o     TD-Danh      
3 TCT-MHuyen TH-Kieu TD-QDung   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TD-Thai Nghề-Điện-Huệ TD-Danh     TH-BThương      
4   TD-QDung   TH-Kieu Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân         TCT-Tin Nghề-Điện-Huệ TH-BTh­¬ng   TD-Danh        
5 TH-Kieu TCT-MHuyen   TD-QDung                         TH-BThương        
Thứ 5 1                                        
2     Nghề-Điện-Thịnh   TH-Thắm             TH-BThương TD-Danh     Nghề-Điện-P.Vỹ   Maycie Cochran TD-Phuong
3     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa TD-QDung         TH-Th¾m TD-Thai TD-Danh TH-BTh­¬ng   TCT-HTài Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Phuong Maycie Cochran  
4     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung     TH-Th¾m TD-Thai TH-BTh­¬ng     TD-Danh Nghề-Điện-P.Vỹ Maycie Cochran TD-Phuong  
5       Nghề-Điện-T.Hòa   TH-Thắm     TD-Thai             TH-BThương Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                        
2 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TD-QDung TH-Thắm             TH-BThương       TCT-HTài      
3 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TH-Thắm TCT-V Le TD-Thai           TD-Danh       TH-BThương      
4 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TCT-V Le TD-QDung TH-Th¾m           TCT-NPhuong     TD-Danh      
5                                        
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (sáng)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 08/01/2018
    8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A15
Thứ 2 1 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-Thịnh TD-Nh©n TH-Th¾m Nghề-Điện-Thịnh       Nghề-Tin-Thương  
3       TH-BTh­¬ng   TD-Nh©n       Nghề-Điện-Thịnh        
4       TD-Nh©n   TH-Th¾m         Nghề-Điện-Thịnh      
5                                  
Thứ 3 1 TH-BTh­¬ng   Nghề-Điện-Thịnh   TD-Nh©n                   TH-Kieu TD-Phuong
2 TD-Nh©n   Nghề-Điện-Thịnh   TH-BTh­¬ng                   TD-Phuong TH-Kieu
3   TD-Nh©n TH-BTh­¬ng   Nghề-Điện-P.Vỹ                      
4   TH-BTh­¬ng TD-Nh©n   Nghề-Điện-P.Vỹ                    
5                                  
Thứ 4 1 TH-BTh­¬ng TD-Nh©n         Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
2 TD-Nh©n TH-BTh­¬ng         Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Kiều   Nghề-Tin-Kiều
3   Nghề-Điện-P.Vỹ         TH-Th¾m TD-Nh©n Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Dong        
4   Nghề-Điện-P.Vỹ         TD-Nh©n TH-Th¾m Nghề-Điện-T.Hòa TD-Dong TH-Kieu        
5                                  
Thứ 5 1           TD-Nh©n TH-Th¾m           TD-Dong TH-Kieu Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
2           TH-Th¾m TD-Nh©n           TH-Kieu TD-Dong Nghề-Điện-T.Hòa Nghề-Điện-Đ.Linh
3                 TH-Th¾m     Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TH-Kieu TD-Phuong
4                   TD-Nh©n     Nghề-Điện-Đ.Linh Nghề-Điện-T.Hòa TD-Phuong TH-Kieu
5                                  
Thứ 6 1     TD-Nh©n Nghề-Điện-T.Hòa TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Đ.Linh         TD-Dong TH-Kieu        
2     TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-T.Hòa TD-Nh©n Nghề-Điện-Đ.Linh         TH-Kieu TD-Dong        
3 Nghề-Điện-T.Hòa     TH-BTh­¬ng             Nghề-Điện-T.Hòa   TH-Kieu TD-Dong    
4 Nghề-Điện-T.Hòa     TD-Nh©n             Nghề-Điện-T.Hòa   TD-Dong TH-Kieu    
5                                  
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018 Có giá trị từ ngày 15/01/2018 
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                        
2 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh TCT-Tin Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm   TD-Phuong
3 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Tin-Thương Nghề-Điện-P.Vỹ Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Thắm Nghề-Tin-Thắm TD-Phuong TATC-Bich  
5                   Nghề-Tin-Kiều Nghề-Điện-Quân Nghề-Tin-Kiều       Nghề-Điện-Quân          
Thứ 3 1                                    
2 TH-Kieu     TD-QDung     TH-Th¾m     Nghề-Điện-P.Vỹ HỌC BƠI   Nghề-Điện-T.Hòa HỌC BƠI      
3 TD-QDung   TCT-Sang TH-Kieu     TH-Th¾m TCT-Mü   Nghề-Điện-P.Vỹ   Nghề-Điện-T.Hòa      
4   TD-QDung TH-Kieu TCT-Sang     TCT-Mü TH-Th¾m   Nghề-Điện-P.Vỹ   Nghề-Điện-T.Hòa      
5   TH-Kieu TD-QDung         TH-Th¾m              
Thứ 4 1                                    
2 TD-QDung TH-Kieu   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân   HỌC BƠI HỌC BƠI TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Huệ TCT-P.Th¶o          
3 TCT-MHuyen TH-Kieu TD-QDung   Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân   TH-BTh­¬ng Nghề-Điện-Huệ            
4   TD-QDung   TH-Kieu Nghề-Điện-B.Tuyết Nghề-Điện-Quân   TCT-Tin Nghề-Điện-Huệ TH-BTh­¬ng          
5 TH-Kieu TCT-MHuyen   TD-QDung             TH-BTh­¬ng          
Thứ 5 1                                    
2     Nghề-Điện-Thịnh   TH-Thắm   HỌC BƠI     HỌC BƠI TH-BThương     Nghề-Điện-P.Vỹ   Maycie Cochran TD-Phuong
3     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa TD-QDung     TH-Th¾m TH-BThương   TCT-HTài Nghề-Điện-P.Vỹ TD-Phuong Maycie Cochran  
4     Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-T.Hòa   TD-QDung   TH-Th¾m TCT-NPhuong   TH-BThương Nghề-Điện-P.Vỹ Maycie Cochran TD-Phuong  
5       Nghề-Điện-T.Hòa   TH-Thắm         TH-BThương Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                    
2 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TD-QDung TH-Thắm             HỌC BƠI HỌC BƠI TCT-HTài      
3 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TH-Thắm TCT-V Le             TH-BThương      
4 Nghề-Điện-Thịnh Nghề-Điện-Đ.Linh     TCT-V Le TD-QDung           TH-BThương      
5                                
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  2 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018             Có giá trị từ ngày   23/04/2018 
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1                                    
2                               TD-Phuong
3                             TATC-N.Trang TD-Phuong  
4                             TD-Phuong TATC-Bich  
5                                  
Thứ 3 1                                    
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
Thứ 4 1                                    
2 SU-P.Trang HOA-Ngäc LY-B.Tuyet       LY-Quan         HOA-Nga LY-HuÖ SU-Th¨ng      
3 HOA-Ngäc LY-Quan SU-P.Trang   LY-B.Tuyet HOA-Tuyet           LY-HuÖ SU-Th¨ng HOA-Nga      
4 LY-Quan   HOA-Ngäc   SU-P.Trang LY-B.Tuyet HOA-Tuyet         SU-Th¨ng HOA-Nga LY-HuÖ      
5                                  
Thứ 5 1                                    
2           SU-P.Trang                   Maycie Cochran TD-Phuong
3   SU-P.Trang                         TD-Phuong Maycie Cochran  
4             SU-P.Trang               Maycie Cochran TD-Phuong  
5                             Maycie Cochran    
Thứ 6 1                                    
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
Thứ 7                                    
        LY-B.Tuyet       SU-P.Trang HOA-Tuyet LY-Quan SU-T.Linh            
        SU-P.Trang HOA-Ngäc     HOA-Tuyet LY-Quan SU-T.Linh LY-HuÖ            
        HOA-Ngäc       LY-Quan SU-P.Trang HOA-Tuyet HOA-Nga            
                                   
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  2 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (Chiều)
NH 2017-2018             Có giá trị từ ngày   02/05/2018 
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1           GDCD-V-Thu                        
2 LY-Quan HOA-Ngäc LY-B.Tuyet SINH-HËu SU-P.Trang HOA-Tuyet SINH-Phông DIA-T.Linh GDCD-V-Thu   LY-HuÖ HOA-Nga DIA-N.Hải     TD-Phuong TD-Phuong
3 HOA-Ngäc SINH-HËu DIA-H­êng LY-B.Tuyet DIA-N.Hải SU-P.Trang LY-Quan SINH-Phông HOA-Tuyet GDCD-V-Thu LY-HuÖ HOA-Nga     TATC-N.Trang TD-Phuong  
4 SINH-HËu LY-Quan HOA-Ngäc SU-P.Trang LY-B.Tuyet DIA-N.Hải HOA-Tuyet GDCD-V-Thu SINH-Phông   HOA-Nga     LY-HuÖ TD-Phuong TATC-Bich  
5         HOA-Ngäc   GDCD-V-Thu         LY-HuÖ HOA-Nga SINH-LHuyen      
Thứ 3 1                                    
2 SU-P.Trang LY-Quan SINH-HËu LY-B.Tuyet GDCD-V-Thu   SINH-Phông HOA-Tuyet   DIA-N.H¶i       SU-Thăng      
3 LY-Quan SU-P.Trang LY-B.Tuyet SINH-HËu HOA-Ngäc   HOA-Tuyet     SINH-Phông GDCD-V-Thu DIA-N.H¶i SU-Thăng        
4 GDCD-V-Thu HOA-Ngäc SU-P.Trang DIA-H­êng SINH-HËu HOA-Tuyet LY-Quan   SINH-Phông   DIA-N.H¶i SU-Th¨ng          
5         SINH-HËu       LY-Quan HOA-Tuyet SINH-Phông   GDCD-V-Thu        
Thứ 4 1                                    
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
Thứ 5 1                                    
2                                 TD-Phuong
3                                  
4                                  
5                                  
Thứ 6 1                                    
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
Thứ 7       SINH-HËu         SU-P.Trang   SINH-Phông   GDCD-V-Thu HOA-Nga SINH-LHuyen      
  HOA-Ngäc SINH-Hậu GDCD-V-Thu     LY-B.Tuyet SU-P.Trang LY-Quan HOA-Tuyet SINH-Phụng SU-T.Linh LY-Huệ SINH-LHuyen HOA-Nga      
  SINH-HËu DIA-Hường HOA-Ngäc GDCD-V-Thu   LY-B.Tuyet DIA-T.Linh LY-Quan SU-P.Trang HOA-Tuyet SINH-Phông SINH-LHuyen LY-Huệ HOA-Nga      
  DIA-H­êng GDCD-V-Thu   HOA-Ngäc   SINH-HËu   HOA-Tuyet LY-Quan SU-T.Linh HOA-Nga SINH-LHuyen LY-Huệ DIA-N.H¶i      
        HOA-Ngäc   SINH-HËu     DIA-T.Linh LY-Quan     SINH-LHuyen GDCD-V-Thu