TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI SÁNG HK  1 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI CHIỀU
NH 2017-2018 NH 2017-2018
Có giá trị từ ngày 25/09/2017 Có giá trị từ ngày 25/09/2017
    P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc     P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc P.Truyền thống
Thứ 2 1 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    Thứ 2 1            
2 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    2 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A10->14
Nghề-Tin-Thương
  9A9-TCT-Tín
3 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm       3 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
4 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm       4 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
5           5   9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
  9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
Thứ 3 1 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     Thứ 3 1            
2 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     2   9A4-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa  
3 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A15-TH-Kiều 8A2-TH-Thương     3 9A3-TCT-Sang 9A4-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A8-TCT-C.Mỹ
4 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A15-TH-Kiều 8A2-TH-Thương     4 9A4-TCT-Sang 9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A14-Nghề-Điện-T.Hòa 9A7-TCT-Mỹ
5           5   9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm   9A14-Nghề-Điện-T.Hòa  
Thứ 4 1   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A3-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 4 1            
2   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A3-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A5-Nghề-Điện-Thịnh 9A1-TH-Kiều 9A10-TH-Thương     9A12-TCT-P.Thảo
3 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A4-TH-Thương 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A5-Nghề-Điện-Thịnh 9A1-TH-Kiều 9A10-TH-Thương   9A10-TCT-Tín 9A2-TCT-M.Huyền
4 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A4-TH-Thương 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A6-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A2-TH-Kiều 9A12-TH-Thương     9A1-TCT-M.Huyền
5           5 9A6-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A2-TH-Kiều 9A12-TH-Thương      
Thứ 5 1 8A12-Nghề-Điện-Thịnh 8A7-TH-Thắm 8A10-TH-Kiều 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 5 1            
2 8A12-Nghề-Điện-Thịnh 8A7-TH-Thắm 8A10-TH-Kiều 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A3-Nghề-Điện-Thịnh   9A9-TH-Thắm   9A13-TCT-Tài 6A2-Maycie
3 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A6-TH-Thắm 8A11-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A3-Nghề-Điện-Thịnh   9A9-TH-Thắm   6A2-Maycie
4 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A6-TH-Thắm 8A11-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A11-Nghề-Điện-Đ.Linh   9A13-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 6A1-Maycie
5           5 9A11-Nghề-Điện-Đ.Linh   9A13-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 6A1-Maycie
Thứ 6 1 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều   8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 6 1            
2 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều   8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương     9A14-TCT-Tài
3   8A13-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương     9A6-TCT-Lê
4   8A13-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A2-Nghề-Điện-Thịnh 9A6-TH-Thắm 9A14-TH-Thương   9A11-TCT-N.Phượng 9A5-TCT-Lê
5           5 9A2-Nghề-Điện-Thịnh 9A6-TH-Thắm 9A14-TH-Thương      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI SÁNG HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI CHIỀU
Có giá trị từ ngày 2/10/2017 Có giá trị từ ngày 2/10/2017
    P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc     P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc P.Truyền thống
Thứ 2 1 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    Thứ 2 1            
2 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    2 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A10->14
Nghề-Tin-Thương
  9A9-TCT-Tín
3 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm       3 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
4 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm       4 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
5           5   9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
  9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A9,12-Nghề-Điện-Quân
Thứ 3 1 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     Thứ 3 1            
2 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     2   9A4-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa  
3 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A15-TH-Kiều 8A2-TH-Thương     3 9A3-TCT-Sang 9A4-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A8-TCT-C.Mỹ
4 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A15-TH-Kiều 8A2-TH-Thương     4 9A4-TCT-Sang 9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm 9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A7-TCT-Mỹ
5           5   9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm    
Thứ 4 1   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A3-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 4 1            
2   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A3-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A1-TH-Kiều 9A10-TH-Thương 9A6-Nghề-Điện-Quân 9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A12-TCT-P.Thảo
3 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A4-TH-Thương 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A1-TH-Kiều 9A10-TH-Thương 9A6-Nghề-Điện-Quân 9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A2-TCT-M.Huyền
4 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A4-TH-Thương 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A2-TH-Kiều 9A12-TH-Thương 9A6-Nghề-Điện-Quân 9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A10-TCT-Tín
5           5 9A2-TH-Kiều 9A12-TH-Thương   9A1-TCT-M.Huyền
Thứ 5 1 8A12-Nghề-Điện-Thịnh 8A7-TH-Thắm 8A10-TH-Kiều 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 5 1            
2 8A12-Nghề-Điện-Thịnh 8A7-TH-Thắm 8A10-TH-Kiều 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A3-Nghề-Điện-Thịnh   9A9-TH-Thắm 9A13-TCT-Tài 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
3 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A6-TH-Thắm 8A11-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A3-Nghề-Điện-Thịnh   9A9-TH-Thắm 9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
4 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A6-TH-Thắm 8A11-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A3-Nghề-Điện-Thịnh   9A13-TH-Thương 9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A1-Maycie
5           5   9A13-TH-Thương 9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 6A1-Maycie
Thứ 6 1 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều   8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 6 1            
2 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều   8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương 9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh 9A14-TCT-Tài
3   8A13-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương 9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh   9A6-TCT-Lê
4   8A13-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A6-TH-Thắm 9A14-TH-Thương 9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh 9A11-TCT-N.Phượng 9A5-TCT-Lê
5           5   9A6-TH-Thắm 9A14-TH-Thương      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI SÁNG HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI CHIỀU
Có giá trị từ ngày 6/11/2017 Có giá trị từ ngày 6/11/2017
    P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc     P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 2) P.Tin học (Lầu 1-P.NN) P.Phụ Đạo 1 P.Phụ Đạo 2 P.Nhạc P.Truyền thống
Thứ 2 1 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    Thứ 2 1                
2 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    2   9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
  9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A9-TCT-Tín
3 8A11-Nghề-Điện-Thịnh   8A4-TH-Thương     3 9A9,12-Nghề-Điện-Quân 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh   6A1-Trang
4 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A6-TH-Thắm       4 9A9,12-Nghề-Điện-Quân 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh   6A2-Bích
5           5 9A9,12-Nghề-Điện-Quân   9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
     
Thứ 3 1 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     Thứ 3 1                
2 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A15-TH-Kiều 8A5-TH-Thương     2   9A1-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ   9A13-Nghề-Điện-T.Hòa  
3 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A3-TH-Thương     3 9A3-TCT-Sang 9A4-TH-Kiều 9A9-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ   9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A8-TCT-C.Mỹ
4 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A2-TH-Thương     4 9A4-TCT-Sang 9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ   9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A7-TCT-Mỹ
5           5   9A2-TH-Kiều        
Thứ 4 1   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A1-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 4 1                
2   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A2-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A3-TH-Kiều 9A10-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân   9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A12-TCT-P.Thảo
3 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A10-TH-Kiều 8A7-TH-Thắm 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A2-TH-Kiều 9A14-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân   9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A1-TCT-M.Huyền
4 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A11-TH-Kiều 8A8-TH-Thắm 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A4-TH-Kiều 9A12-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân   9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A10-TCT-Tín
5           5 9A1-TH-Kiều 9A13-TH-Thương       9A2-TCT-M.Huyền
Thứ 5 1 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A13-TH-Kiều 8A7-TH-Thắm 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 5 1                
2 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều 8A6-TH-Thắm 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương     9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
3 8A12-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A14-TH-Kiều 8A9-TH-Thắm 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A9-TH-Thắm 9A12-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A13-TCT-Tài 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
4 8A12-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A15-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A8-TH-Thắm 9A10-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A11-TCT-N.Phượng 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A1-Maycie
5           5 9A6-TH-Thắm 9A13-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa     6A1-Maycie
Thứ 6 1 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A11-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 6 1                
2 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A10-TH-Kiều 8A3-TH-Thương 8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A6-TH-Thắm 9A11-TH-Thương   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh   9A14-TCT-Tài
3   8A12-TH-Kiều 8A4-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A14-TH-Thương   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh     9A6-TCT-Lê
4   8A13-TH-Kiều   8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A7-TH-Thắm   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh     9A5-TCT-Lê
5           5                
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI SÁNG HK  1 2017-2018 BỐ TRÍ PHÒNG BUỔI CHIỀU
Có giá trị từ ngày 12/03/2018 Có giá trị từ ngày 12/03/2018
    P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 1) P.Phụ Đạo P.Nhạc     P.Hóa P.Tin học (Lầu 3) P.Tin học (Lầu 2) P.Tin học (Lầu 1-P.NN) P.Phụ Đạo 1 P.Phụ Đạo 2 P.Nhạc P.Truyền thống
Thứ 2 1 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A8-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    Thứ 2 1                
2 8A7,10-Nghề-Điện-Thịnh 8A9-TH-Thắm 8A1->6,14
Nghề-Tin-Thương
    2   9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
  9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 9A12-TCT-P.Thảo 9A9-TCT-Tín
3 8A11-Nghề-Điện-Thịnh   8A4-TH-Thương     3 9A9,12-Nghề-Điện-Quân 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 7A1-TCT-P.Thảo 6A1-Trang
4 8A11-Nghề-Điện-Thịnh 8A6-TH-Thắm       4 9A9,12-Nghề-Điện-Quân 9A1->7
Nghề-Tin-Thắm
9A10->14
Nghề-Tin-Thương
9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
9A7-Nghề-Điện-P.Vỹ 9A8-Nghề-Điện-Thịnh 7A2-TCT-P.Thảo 6A2-Bích
5           5 9A9,12-Nghề-Điện-Quân   9A8,9
Nghề-Tin-Kiều
     
Thứ 3 1 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A14-TH-Kiều 8A1-TH-Thương     Thứ 3 1                
2 8A3-Nghề-Điện-Thịnh 8A15-TH-Kiều 8A5-TH-Thương     2   9A1-TH-Kiều 9A7-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 7A7-TCT-NgọcT 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa  
3 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ   8A3-TH-Thương     3 9A3-TCT-Sang 9A4-TH-Kiều 9A9-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 7A5-TCT-M.Nga 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A8-TCT-C.Mỹ
4 8A5-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A2-TH-Thương     4 9A4-TCT-Sang 9A3-TH-Kiều 9A8-TH-Thắm   9A10-Nghề-Điện-P.Vỹ 7A6-TCT-M.Nga 9A13-Nghề-Điện-T.Hòa 9A7-TCT-Mỹ
5           5   9A2-TH-Kiều        
Thứ 4 1   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A1-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 4 1                
2   8A7->13,15
Nghề-Tin-Kiều
8A2-TH-Thương 8A8-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A3-TH-Kiều 9A10-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân 7A10-TCT-Q.Thái 9A11-Nghề-Điện-Huệ 7A15-TCT-T.Loan
3 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A10-TH-Kiều 8A7-TH-Thắm 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A2-TH-Kiều 9A14-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân 7A11-TCT-Q.Thái 9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A1-TCT-M.Huyền
4 8A2-Nghề-Điện-P.Vỹ 8A11-TH-Kiều 8A8-TH-Thắm 8A9-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A5-Nghề-Điện-B.Tuyết 9A4-TH-Kiều 9A12-TH-Thương   9A6-Nghề-Điện-Quân 7A9-TCT-M.Nga 9A11-Nghề-Điện-Huệ 9A10-TCT-Tín
5           5 9A1-TH-Kiều 9A13-TH-Thương     7A8-TCT-M.Nga 9A2-TCT-M.Huyền
Thứ 5 1 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A13-TH-Kiều 8A7-TH-Thắm 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 5 1                
2 8A15-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A12-TH-Kiều 8A6-TH-Thắm 8A14-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A11-TH-Thương     9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
3 8A12-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A14-TH-Kiều 8A9-TH-Thắm 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A9-TH-Thắm 9A12-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A13-TCT-Tài 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A2-Maycie
4 8A12-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A15-TH-Kiều 8A13-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A3-Nghề-Điện-Thịnh 9A8-TH-Thắm 9A10-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa 9A11-TCT-N.Phượng 9A14-Nghề-Điện-Vỹ 6A1-Maycie
5           5 9A6-TH-Thắm 9A13-TH-Thương   9A4-Nghề-Điện-T.Hòa     6A1-Maycie
Thứ 6 1 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A11-TH-Kiều 8A5-TH-Thương 8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   Thứ 6 1                
2 8A6-Nghề-Điện-Đ.Linh 8A10-TH-Kiều 8A3-TH-Thương 8A4-Nghề-Điện-T.Hòa   2 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A6-TH-Thắm 9A11-TH-Thương   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh 7A4-ÂN-Lam 9A14-TCT-Tài
3   8A12-TH-Kiều 8A4-TH-Thương 8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   3 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A5-TH-Thắm 9A14-TH-Thương   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh 7A13-TCT-M.Nga 7A3-ÂN-Lam 9A6-TCT-Lê
4   8A13-TH-Kiều   8A1,10-Nghề-Điện-T.Hòa   4 9A1-Nghề-Điện-Thịnh 9A7-TH-Thắm   9A2-Nghề-Điện-Đ.Linh 7A12-TCT-M.Nga   9A5-TCT-Lê
5           5           7A14-TCT-M.Nga