TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6
NH 2017-2018
Có giá trị từ ngày 25/09/2017
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 9A13 9A14 6A1 6A2 6A3
Thứ 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 SHCN-MHuyen SHCN-H¹nh SHCN-L.®iÖp SHCN-Sang SHCN-Ngäc SHCN-Tuyet SHCN-Quan SHCN-Mü SHCN-M.Linh B SHCN-Tin SHCN-NPhuong SHCN-HuÖ SHCN-Nga SHCN-H.Tµi SHCN-Thóy SHCN-Bich SHCN-M.Tam
3 TOAN-MHuyen NN-H¹nh TOAN-Sang HOA-Ngäc NN-L.®iÖp HOA-Tuyet TOAN-Mü SINH-Phông TOAN-Tin NN-M.Linh B HOA-Nga TOAN-P.Th¶o GDCD-V-Thu TOAN-H.Tµi TOAN-Thóy NN-Bich TOAN-M.Tam
4 HOA-Ngäc LY-Quan GDCD-V-Thu DIA-H­êng LY-B.Tuyet NN-Linh HOA-Tuyet TOAN-Mü NN-M.Linh B TOAN-Tin TOAN-NPhuong TOAN-P.Th¶o LY-HuÖ TOAN-H.Tµi TOAN-Thóy GDCD-Ng©n MT-Truc(MT)
5 DIA-H­êng TOAN-MHuyen NN-L.®iÖp TOAN-Sang HOA-Ngäc LY-B.Tuyet NN-Linh TOAN-Mü HOA-Tuyet CN-Thinh TOAN-NPhuong DIA-N.H¶i HOA-Nga GDCD-V-Thu GDCD-Ng©n NN-Bich CN-Liªn
Thứ 3 1 MT-Truc(MT) SINH-HËu VAN-B.Thñy HOA-Ngäc VAN-B.Hµ LY-B.Tuyet NN-Linh LY-Quan VAN-Loc SINH-Phông SU-Th¨ng VAN-Xuan MT-Hang SINH-LHuyen SINH-H.Phông LY-P.Vy VAN-Nhi
2 HOA-Ngäc MT-Truc(MT) VAN-B.Thñy DIA-H­êng VAN-B.Hµ NN-Linh SU-P.Trang MT-Hang VAN-Loc LY-Quan SINH-Phông VAN-Xuan SINH-LHuyen HOA-Nga SU-P-H»ng SINH-H.Phông VAN-Nhi
3 VAN-Thuong(V) DIA-H­êng HOA-Ngäc SINH-HËu SU-P.Trang VAN-B.Hµ CN-Thinh VAN-Loc MT-Hang SU-Th¨ng NN-Ly SINH-LHuyen HOA-Nga VAN-HDiep VAN-Ng¸t SU-P-H»ng CN-Liªn
4 SU-P.Trang VAN-Thuong(V) SINH-HËu VAN-B.Thñy MT-Truc(MT) VAN-B.Hµ LY-Quan VAN-Loc DIA-T.Linh SINH-Phông HOA-Nga SU-Th¨ng VAN-HDiep SINH-LHuyen VAN-Ng¸t CN-Liªn GDCD-Ng©n
5 VAN-Thuong(V) HOA-Ngäc MT-Truc(MT) VAN-B.Thñy SINH-HËu DIA-T.Linh VAN-B.Hµ SU-P.Trang SINH-Phông VAN-Loc CN-Thinh HOA-Nga VAN-HDiep MT-Hang SINH-H.Phông VAN-Ng¸t SU-P-H»ng
Thứ 4 1 SINH-HËu TOAN-MHuyen TOAN-Sang CN-Thinh NN-L.®iÖp GDCD-V-Thu SINH-Phông VAN-Loc LY-Quan HOA-Tuyet VAN-Xuan SINH-LHuyen VAN-HDiep DIA-N.H¶i NN-N.Trang TOAN-MLinh T TOAN-M.Tam
2 TOAN-MHuyen SINH-HËu TOAN-Sang NN-L.®iÖp CN-Thinh TOAN-V Le GDCD-V-Thu VAN-Loc HOA-Tuyet LY-Quan SINH-Phông VAN-Xuan SINH-LHuyen VAN-HDiep TATC-N.Trang TOAN-MLinh T TOAN-M.Tam
3 TOAN-MHuyen DIA-H­êng NN-L.®iÖp TOAN-Sang HOA-Ngäc TOAN-V Le HOA-Tuyet LY-Quan SINH-Phông VAN-Loc VAN-Xuan TOAN-P.Th¶o DIA-N.H¶i VAN-HDiep CN-Liªn MT-Truc(MT) NN-N.Trang
4 CN-Thinh HOA-Ngäc DIA-H­êng TOAN-Sang TOAN-V Le SINH-HËu TOAN-Mü GDCD-V-Thu LY-Quan VAN-Loc VAN-Xuan TOAN-P.Th¶o TOAN-H.Tµi HOA-Nga CN-Liªn SINH-H.Phông NN-N.Trang
5 DIA-H­êng LY-Quan HOA-Ngäc NN-L.®iÖp TOAN-V Le HOA-Tuyet TOAN-Mü SINH-Phông VAN-Loc DIA-N.H¶i GDCD-V-Thu HOA-Nga TOAN-H.Tµi CN-Thinh TOAN-Thóy CN-Liªn SINH-H.Phông
Thứ 5 1 VAN-Thuong(V) TOAN-MHuyen VAN-B.Thñy MT-Truc(MT) VAN-B.Hµ SINH-HËu TOAN-Mü DIA-T.Linh NN-M.Linh B VAN-Loc LY-HuÖ NN-Ly TOAN-H.Tµi VAN-HDiep TOAN-Thóy TOAN-MLinh T TOAN-M.Tam
2 VAN-Thuong(V) TOAN-MHuyen TOAN-Sang VAN-B.Thñy VAN-B.Hµ MT-Truc(MT) LY-Quan NN-M.Linh B DIA-T.Linh VAN-Loc LY-HuÖ NN-Ly TOAN-H.Tµi VAN-HDiep TCT-Thóy TOAN-MLinh T TCT-M.Tam
3 TOAN-MHuyen VAN-Thuong(V) SINH-HËu TOAN-Sang GDCD-V-Thu VAN-B.Hµ MT-Truc(MT) TOAN-Mü VAN-Loc DIA-N.H¶i MT-Hang CN-Thinh VAN-HDiep LY-HuÖ LY-P.Vy DIA-Khanh VAN-Nhi
4 LY-Quan SU-P.Trang DIA-H­êng GDCD-V-Thu DIA-T.Linh CN-Thinh VAN-B.Hµ TOAN-Mü VAN-Loc TOAN-Tin NN-Ly MT-Hang DIA-N.H¶i TOAN-H.Tµi DIA-Khanh VAN-Ng¸t AN-Lam
5 LY-Quan VAN-Thuong(V) CN-Thinh LY-B.Tuyet DIA-T.Linh SU-P.Trang VAN-B.Hµ VAN-Loc TOAN-Tin MT-Hang DIA-N.H¶i GDCD-V-Thu VAN-HDiep TOAN-H.Tµi AN-Lam VAN-Ng¸t VAN-Nhi
Thứ 6 1 VAN-Thuong(V) NN-H¹nh SU-P.Trang VAN-B.Thñy TOAN-V Le VAN-B.Hµ DIA-T.Linh HOA-Tuyet TOAN-Tin GDCD-V-Thu TOAN-NPhuong VAN-Xuan CN-Thinh NN-B.Liªn MT-Truc(MT) NN-Bich NN-N.Trang
2 NN-H¹nh GDCD-V-Thu LY-B.Tuyet VAN-B.Thñy SINH-HËu VAN-B.Hµ SINH-Phông NN-M.Linh B CN-Thinh HOA-Tuyet TOAN-NPhuong VAN-Xuan NN-B.Liªn LY-HuÖ NN-N.Trang TATC-Bich LY-P.Vy
3 NN-H¹nh CN-Thinh LY-B.Tuyet SINH-HËu TOAN-V Le DIA-T.Linh VAN-B.Hµ HOA-Tuyet SU-P.Trang TOAN-Tin VAN-Xuan LY-HuÖ SU-Th¨ng DIA-N.H¶i VAN-Ng¸t TCT-MLinh T SINH-H.Phông
4 SINH-HËu VAN-Thuong(V) VAN-B.Thñy SU-P.Trang LY-B.Tuyet TOAN-V Le VAN-B.Hµ DIA-T.Linh GDCD-V-Thu TOAN-Tin VAN-Xuan DIA-N.H¶i LY-HuÖ NN-B.Liªn VAN-Ng¸t AN-Lam TCA-N.Trang
5 GDCD-V-Thu VAN-Thuong(V) VAN-B.Thñy LY-B.Tuyet VAN-B.Hµ TOAN-V Le DIA-T.Linh CN-Thinh TOAN-Tin NN-M.Linh B DIA-N.H¶i LY-HuÖ NN-B.Liªn SU-Th¨ng NN-N.Trang VAN-Ng¸t DIA-Khanh
Thứ 7 1 TOAN-MHuyen NN-H¹nh TOAN-Sang VAN-B.Thñy VAN-B.Hµ NN-Linh TOAN-Mü VAN-Loc TOAN-Tin NN-M.Linh B NN-Ly TOAN-P.Th¶o VAN-HDiep NN-B.Liªn      
2 TOAN-MHuyen NN-H¹nh VAN-B.Thñy TOAN-Sang TOAN-V Le NN-Linh VAN-B.Hµ NN-M.Linh B TOAN-Tin VAN-Loc NN-Ly TOAN-P.Th¶o TOAN-H.Tµi NN-B.Liªn      
3 NN-H¹nh VAN-Thuong(V) NN-L.®iÖp TOAN-Sang TOAN-V Le VAN-B.Hµ NN-Linh TOAN-Mü VAN-Loc NN-M.Linh B TOAN-NPhuong NN-Ly NN-B.Liªn TOAN-H.Tµi      
4 VAN-Thuong(V) TOAN-MHuyen TOAN-Sang NN-L.®iÖp   TOAN-V Le NN-Linh TOAN-Mü NN-M.Linh B TOAN-Tin VAN-Xuan NN-Ly NN-B.Liªn TOAN-H.Tµi      
5 NN-H¹nh TOAN-MHuyen   NN-L.®iÖp   TOAN-V Le TOAN-Mü NN-M.Linh B TOAN-Tin TOAN-NPhuong VAN-Xuan TOAN-H.Tµi VAN-HDiep