TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I                                                              THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020                                           Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2019
LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
10A1 Tài GD.TT Tài Uyên CườngTI L.Lan Hiếu DũngHO Tài GiangV GiangV HảiQP Tấn HuyềnĐI ThủySU GiangCN DũngHO CườngTI GiangV L.Lan Tài Tài HuyềnĐI L.Lan DũngHO Hiếu Tấn Tài GD.TT
10A2 Cảnh GD.TT Cảnh Kim Kim Huy Tấn HảiQP Cảnh Duyên Duyên HàTO GiangCN Uyên An HươngTI Duyên Kim HàTO An Tấn Huy HàTO HàTO HươngTI HàTO ThủySU Cảnh GD.TT
10A3 DũngH GD.TT DũngHO HằngTO HồngĐI HồngV LinhSU L.Lan Hiếu HằngTO HằngTO Tấn Vương HằngTO Uyên L.Lan L.Lan HồngV HồngV HồngĐI HằngTO Tấn HảiQP Vương HuêTI DũngHO HuêTI GiangCN Hiếu DũngHO GD.TT
10A4 ThúySI GD.TT ThúySI Thu Chung M.Tuấn M.Tuấn LinhSU Thu Tấn GiangCN Thụ HồngV Uyên M.Tuấn M.Tuấn HảiQP DungĐI Thu Tấn HươngTI Chung Thụ HươngTI HồngV HồngV Thụ DungĐI M.Tuấn ThúySI GD.TT
10A5 Huy GD.TT Huy NhungĐI Thống GiangCN Đ.Lan DũngTD LinhSU Kim ThuỷTO ThúySI Thống Huy Đ.Lan ThuỷTO HuêTI NhungĐI Đ.Lan ThuỷTO ThuỷTO HảiQP HuêTI ThuỷTO Kim Kim ThanhCD Thống DũngTD Huy GD.TT
10A6 VânSU GD.TT VânSU HồngV Hiếu NhungĐI ThanhCD Hậu HàA GiangCN Cảnh NhungTO HảiQP HàA HồngV HồngV NhungĐI ThúySI HươngTI HồngV Cảnh Hiếu HươngTI NhungTO NhungTO HàA Hậu HồngV NhungĐI VânSU GD.TT
10A7 M.Tuấn GD.TT M.Tuấn HồngĐI HàA Cảnh HảiQP Hiếu VânSU Minh Minh ThanhCD HuêTI Minh Hậu HàA ThanhSI Hiếu HồngĐI HàA   HuêTI Minh HàA M.Tuấn M.Tuấn Cảnh Hậu GiangCN M.Tuấn GD.TT
10A8 N.Hoa GD.TT N.Hoa CườngTI Huy HàA ThanhSI HàA NhungĐI QuyênH Tài Huy HàA HảiQP Tài Tài Dương HàA N.Hoa N.Hoa   QuyênH CườngTI Hợp Dương GiangCN NhungĐI ThanhCD Tài N.Hoa GD.TT
10A9 Minh GD.TT Minh Luyện Liễu HằngTO An Minh HuêTI Liễu Huy HuêTI QuyênH Liễu HảiQP HằngTO QuyênH Liễu HằngTO HằngTO   DũngTD ThanhCD GiangCN Minh Minh Thảo DũngTD Huy An GD.TT
10A10 NhungT GD.TT NhungTO Duyên GiangCN QuyênH HuêTI GiangV Duyên Huy QuyênH DũngTD NhungTO NhungTO Duyên Luyện ThanhCD GiangV An Duyên   Huy An HuêTI GiangV GiangV DũngTD Thảo HảiQP NhungTO GD.TT
10A11 Đặng GD.TT Đặng Thể Thể HuyềnĐI Thu Duyên Uyên Luyện HuyềnĐI Đặng Đặng DũngTI DũngTD Oanh ThìnLI Duyên Thể Thể   Thu ThìnLI HảiQP DũngTD LinhSI Duyên Duyên DũngTI Đặng GD.TT
10A12 Liễu GD.TT Liễu HuyềnĐI HàTO HàTO L.Mai L.Mai Luyện HuyềnĐI LinhSI HàTO HàTO DũngTD Oanh DũngTI Thu ThìnLI Liễu Liễu   ThìnLI L.Mai DũngTD HảiQP DũngTI Uyên L.Mai Thu Liễu GD.TT
10A13 ThuHO GD.TT Thu HuyềnB HuyềnĐI DũngTI Uyên HằngTO HuyềnĐI HuyềnB Luyện Oanh HảiTD Nam Hiểu HuyềnB LinhSI HằngTO Cúc HảiTD   Cúc Cúc Nam DũngTI HuyềnB HằngTO HằngTO Cúc Thu GD.TT
10A14 Thành GD.TT Thành Hùng Hùng HuyềnB DungĐI Thu HảiTD LinhSI HươngTI LinhSU HươngTI HuyềnB Thành Thành Uyên HuyềnB Nam DungĐI   Hùng Hùng Thu HuyềnB Nam Oanh Hiểu HảiTD Thành GD.TT
10A15 LinhSU GD.TT LinhSU Phúc Cúc Oanh HảiTD HươngTI Thụ Thụ HồngĐI Uyên ThuỷTO HươngTI HảiTD Nam Nam Thụ Hiểu Cúc   LinhSI ThuỷTO Cúc Cúc Phúc ThuỷTO ThuỷTO Thụ HồngĐI GD.TT
11A1 Nguyên GD.TT Nguyên Nguyên Minh Minh Hậu CườngTI Minh Chung Liễu Liễu ThúySI Thuyên Hợp Minh ThúySI Thuyên Hậu HươngCN   Nguyên Nguyên ThanhĐI CườngTI HiềnCD Chung Liễu Đạt Nguyên GD.TT
11A2 Tình GD.TT Tình ThúySI Đặng HươngCN ThìnLI Đặng Đạt Tình Tình Hợp Phương Thụ Thuyên HuyềnĐI Phương Hậu Tình Thụ   Hậu Thuyên Thụ HiềnCD ThìnLI Đặng Đặng ThúySI Tình GD.TT
11A3 Chung GD.TT Chung HảiTO Ba Thảo HảiTO Thụ CườngTI Thảo HươngCN HuyềnĐI Hậu Đạt Thụ DungSU HảiTO HảiTO Thoa Thoa   Ba HiềnCD CườngTI Hậu Thụ Thoa Thoa HảiTO Chung GD.TT
11A4 Thảo GD.TT Thảo Huy HươngCN DũngHO ThuỷCD Đạt Phương Tám Tám Đ.Hoa Đ.Lan Phương DungSU Tám DũngTD Đ.Lan Đ.Hoa Đ.Hoa   Đ.Lan DũngTD Tám Tám HuyềnĐI Huy DũngHO Đ.Hoa Thảo GD.TT
11A5 ThúyV GD.TT ThúyV HiềnTO Thảo Thống DũngTD HiềnTO HiềnTO Thảo Đạt DungSU ThúyV ThúyV HiềnA DũngTD HươngTI   HuyềnĐI HiềnA HiềnTO HươngTI HươngCN Thống ThuỷCD HiềnA ThúyV GD.TT
11A6 Hợp GD.TT Hợp N.Hoa Công Tình N.Hoa Liễu ThuỷTI HảiQP Vương Chung Liễu An ThuỷTI Ba Liễu An Công Tình   N.Hoa N.Hoa Chung Ba Vương Tình Tình ThuỷCD HươngCN GD.TT  
11A7 Đ.Hoa GD.TT Đ.Hoa Công Đ.Lan Nguyên Nguyên Nguyên Đ.Lan Vương Chung VânSU Chung Đ.Lan Ba HằngCN Công Ba HảiQP Đ.Lan   Đ.Hoa Đ.Hoa HuyềnĐI Vương ThuỷTI ThuỷCD ThuỷTI Nguyên Đ.Hoa GD.TT
11A8 Đ.Lan GD.TT Đ.Lan Đ.Hoa Đ.Hoa Chung DũngHO ThuỷTO ThuỷTO Hợp ThuỷTI Đ.Lan DũngTD Đ.Hoa ThuỷTO Vương Đ.Lan Vương DũngHO DũngTD   ThuỷCD Đ.Lan ThuỷTI HằngCN ThuỷTO Đ.Hoa An Chung HảiQP GD.TT
11A9 Hân GD.TT Hân DũngHO ThúyLI Đan Đặng ThuỷCD Hậu Đan ThúyLI Vương HằngCN Hợp Đặng Đan Đặng Đặng Hân Hân   Vương Đan An DũngHO HươngTI HảiQP HươngTI Hậu Hân GD.TT
11A10 ThanhĐ GD.TT ThanhĐI Ba Hân Hân Thụ ThuỷCD CườngTI VânSU Hậu HồngV Hân Thụ Hậu HảiQP HằngCN CườngTI   Thụ HồngV Hân ThúyLI Ba ThúyLI Thụ HồngV HồngV GD.TT
11A11 ThủySU GD.TT ThủySU HiềnA NhungTO Ba Phương An N.Hoa ThúyLI ThuỷCD Phương Ba HiềnA NhungTO ThúyLI N.Hoa N.Hoa HiềnA   Đạt Hậu HằngCN HiềnA NhungTO NhungTO N.Hoa Hậu GD.TT
11C1 Lâm GD.TT Lâm DungĐI CườngLI ThanhTI T.Lan VânV Lâm Lâm ThìnSI CườngLI Hiểu Hiểu T.Lan HiềnCD Phúc T.Lan VânV VânV   Phúc VânV CườngLI ThanhTI DungSU ThìnSI T.Lan Hiểu Lâm GD.TT
11C2 DungĐ GD.TT DungĐI HiềnCD Thành HuyềnTO HuyềnA Hiểu CườngLI Phúc ThanhTI HuyềnTO HuyềnTO CườngLI ThanhTI ThìnSI Thành Thành HuyềnA Hiểu   HuyềnTO CườngLI DungSU HuyềnA ThìnSI HuyềnA Phúc Thành Hiểu GD.TT
11C3 Phúc GD.TT Phúc Hưng HiềnCD Thành DungSU DungĐI HuyềnA Hiểu Hưng Hưng ThìnSI ThanhTI HuyềnA Hiểu Thành Thành   ThìnSI Hiểu HuyềnA Hưng Thành HuyềnA ThanhTI Phúc GD.TT
11C4 Hưng GD.TT Hưng Oanh T.Mai T.Mai Đ.Thu ThủySU HươngTI CườngLI Phúc Đ.Thu CườngLI ThanhĐI HiềnCD HươngTI T.Mai T.Mai Hưng Hưng   Đ.Thu Phúc HảiTD Hiểu CườngLI HảiTD Đ.Thu Oanh Hưng GD.TT
11C5 ThanhTO GD.TT ThanhTO Hiểu Oanh HiềnCD CườngLI T.Lan ThủySU HươngTI CườngLI T.Lan Oanh HảiTD HươngTI CườngLI VânV HảiTD Phúc T.Lan   ThanhTO ThanhTO VânV Phúc T.Lan VânV VânV HồngĐI ThanhTO GD.TT
11C6 ThanhTI GD.TT ThanhTI ThanhTO HuyềnB Nam ThủySU HuyềnB Thống VânV VânV ThanhĐI Nam Thống ThanhTO ThanhTO HảiTD Nam HuyềnB HiềnCD   HảiTD HuyềnB Hiểu ThìnSI VânV ThanhTO ThìnSI VânV ThanhTI GD.TT
11C7 Cúc GD.TT Cúc VânSU Hiểu ThanhTO Thống HảiTD ThìnSI ThanhTI HuyềnB Nam HuyềnB HiềnCD ThanhĐI Thống Cúc Cúc HảiTD HuyềnB   Nam Nam HuyềnB ThanhTO ThanhTO ThanhTI ThanhTO ThìnSI Cúc GD.TT
12A1 Hùng GD.TT Hùng ThanhSI Cảnh Duyên LongHP LongHP Dương Hùng Hùng Duyên GiangV GiangV Luyện Cảnh LongHP Đạt Phương Cảnh Duyên Dương ThuỷCD GiangV HươngCN Hùng An ThanhSI Luyện Hùng GD.TT
12A2 HảiT GD.TT HảiTO Dương Hiển ThúyLI Đạt HảiTO HươngCN HàA Thuyên Thuyên Hợp ThanhCD ThúyLI L.Mai Hiển HuêTI HàA HảiTO HảiTO Hợp HàA Thuyên L.Mai L.Mai Dương ThúyLI ThanhĐI HảiTO GD.TT      
12A3 HàT GD.TT HàTO Hợp Uyên Hiển Hợp Tấn Cảnh ThanhĐI ThìnLI HiềnA ThìnLI T.Mai Cảnh HàTO Tấn Hiển HàTO HàTO HươngCN HiềnA Phương ThìnLI T.Mai T.Mai Đạt HiềnA Cảnh HàTO GD.TT
12A4 ThanhSI GD.TT ThanhSI HươngCN ThanhĐI ThìnLI Tám Tám ThìnLI VânSU L.Lan Ba Tám Tám L.Lan ThìnLI Ba ThanhCD T.Mai HuêTI L.Lan T.Mai T.Mai Tấn Đạt Tám Tấn Ba VânSU ThanhSI GD.TT
12A5 ThúyLI GD.TT ThúyLI ThủySU H.Tuấn H.Tuấn T.Mai T.Mai ThanhSI Phương HàA H.Tuấn H.Tuấn Tấn HuyềnĐI T.Mai Đạt Tấn ThanhCD Ba HàA H.Tuấn H.Tuấn Ba HàA ThúyLI Ba ThủySU HươngCN ThúyLI GD.TT
12A6 Luyện GD.TT Luyện Tình ThìnLI Kim QuyênH Tình Tấn Duyên QuyênH Luyện Kim ThìnLI Duyên Tình Tình HuêTI Đạt Kim ThanhCD Kim Kim Tấn ThanhĐI HươngCN ThanhĐI Duyên Luyện GD.TT
12A7 Đan GD.TT Đan QuyênH Dương Luyện Hùng Hùng GiangV ThìnLI Đan ThìnLI Đạt HằngCN GiangV GiangV Hùng Hùng ThanhSI Đan GiangV Phương QuyênH ThanhCD Hùng Đan Luyện Hùng DungĐI Dương GD.TT
12A8 HiềnA GD.TT HiềnA M.Tuấn ThúyV ThủySU Dương QuyênH M.Tuấn Hiếu ThanhĐI ThúyV ThanhCD Dương HiềnA ThủySU QuyênH Hiếu HiềnA HằngCN M.Tuấn M.Tuấn Đạt ThúyV ThúyV M.Tuấn M.Tuấn HuêTI HiềnA GD.TT  
12A9 HiềnT GD.TT HiềnTO Hiếu L.Lan ThúyV L.Lan ThanhCD Thuyên Đạt HiềnTO L.Lan ThúyV Tấn ThủySU Thuyên ThủySU Tấn HiềnTO HiềnTO HiềnTO HiềnTO Hiếu L.Lan HằngCN ThúyV ThúyV ThuỷTI NhungĐI GD.TT
12A10 NhungĐ GD.TT NhungĐI ThuỷCD Hợp Thuyên Thể Hợp L.Lan L.Mai L.Mai Dương L.Lan Vương L.Mai ThuỷTI Hiếu L.Lan Đạt Dương Thể Thuyên HằngCN L.Lan Thể Thể Thể Thể L.Mai Hiếu GD.TT
12A11 Thể GD.TT Thể Đan Thuyên ThuỷCD VânSU Thể Thể ThuỷTI Kim An VânSU Đan Dương Kim Vương Kim Kim HằngCN Đan Thể Thể Đan Hiếu Thuyên Hiếu Đạt Dương Thể GD.TT
12B1 HuyềnT GD.TT HuyềnTO LinhSU DũngTI Hạnh HiềnCD HuyềnA LongQP LongQP Nam HuyềnA LinhSU HiềnV HuyềnTO HươngCN HồngĐI HuyềnA LinhSI Nam   HuyềnA HuyềnTO HuyềnTO HiềnV Hạnh HiềnV HiềnV LongQP HuyềnTO GD.TT
12B2 HiềnV GD.TT HiềnV HiềnV Nam LinhSU Lâm LongQP Nam HồngĐI HuyềnA Lâm Lâm HuyềnA HươngCN Hạnh HiềnCD LongQP Hạnh HuyềnA   HiềnV Lâm LinhSI LongQP HuyềnA DũngTI LinhSU Lâm HiềnV GD.TT
12B3 HồngĐ GD.TT HồngĐI HuyềnTO VânSU CườngLI LongQP HiềnCD T.Lan HuyềnTO HuyềnTO HiềnV LongQP HươngCN Hạnh T.Lan HiềnV HiềnV T.Lan LongQP   CườngLI HiềnV T.Lan LinhSI HuyềnTO Hạnh VânSU HuyềnTO DũngTI GD.TT
12B4 DũngTI GD.TT DũngTI Tài Tài NhungĐI Đ.Thu HằngCN Thoa Thoa Tài Tài LongQP LinhSU Đ.Thu Hạnh Đ.Thu HiềnCD LinhSI   LongQP Thoa Hạnh Đ.Thu LongQP Tài Thoa LinhSU GD.TT
12B5 Hạnh GD.TT Hạnh DungSU Thoa Thoa Thoa NhungĐI Đ.Thu ThìnSI HằngCN LongQP Hân Đ.Thu LongQP LongQP Hân Uyên Đ.Thu   Thoa Hân Đ.Thu ThanhTI Hân Hân DungSU Hạnh GD.TT
12B6 DungSU GD.TT DungSU Hạnh Lâm DungĐI ThìnSI Thoa HằngCN Lâm HảiTD Đ.Thu ThanhTI Lâm Lâm Đ.Thu Thoa Uyên   Lâm HảiTD Đ.Thu Thoa Thoa Đ.Thu LongQP Hạnh DungSU GD.TT
12B7 Thống GD.TT Thống ThanhTI DungSU VânV HằngCN DungSU HảiTD T.Lan VânV VânV T.Lan Hưng Hưng T.Lan Hưng DungĐI   VânV LongQP ThìnSI HảiTD Hưng T.Lan Uyên Hưng Thống GD.TT
S.H.C.M : Các tổ tự bố trí cho phù hợp yêu cầu của tổ Học nghề khối 11 chiều thứ 6 và chiều thứ 7  P.Hiệu trưởng
     Chú ý: Không ai được tự ý thay đổi thời khoá biểu -   Nếu có gì sai sót báo lại cho B.G.H. để chỉnh sửa  
 :                   LÊ VĂN HIỂN