THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021
THỨ TIẾT PHƯỢNG TÔ THỦY M BÌNH VÂN GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG SINH HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN TUÂN PHONG NG THÚY MỸ DŨNG TR THỦY VI NHA H THÚY VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG HÙNG HÒA HUYỀN
2 1 ChCờ - 6C ChCờ - 6E       ChCờ - 7A ChCờ - 8A ChCờ - 9A ChCờ - 8D   ChCờ - 8C   ChCờ - 6B ChCờ - 6A   ChCờ - 7C       ChCờ - 7D       ChCờ - 9D ChCờ - 9B ChCờ - 7B ChCờ - 9C ChCờ - 6D           ChCờ - 8B
2       NNgữ - 7D   Văn - 7B Văn - 8B Văn - 9B TD - 8C       CNghệ - 6B Hóa - 9D   Toán - 7A Toán - 6A Toán - 9A           Sử - 9C Sử - 7C Địa - 6C   GDCD - 6D   MT - 6E   NNgữ - 8A   Lí - 8D
3 Văn - 6C       Văn - 9C Văn - 7A Văn - 8A Văn - 6E     Sinh - 9B     Sinh - 6A   Toán - 7C Toán - 6B Toán - 9D Toán - 8B CNghệ - 8C       Sử - 9A   Địa - 7B Địa - 8D     MT - 7D   NNgữ - 6D    
4 Văn - 6A NNgữ - 9D   NNgữ - 6B Văn - 9C           Sinh - 8D   CNghệ - 6D       Toán - 6E   Toán - 8A Lí - 7A   Tin - 8C     GDCD - 9A Địa - 7D Địa - 9B Nhạc - 7C   MT - 8B   NNgữ - 6C   CNghệ - 7B
5 Văn - 6D NNgữ - 9C   NNgữ - 6A   Văn - 7C         Sinh - 9A   Hóa - 8B Sinh - 6B     Toán - 6C   Toán - 8C     Tin - 9B       Địa - 6E Địa - 9D Nhạc - 7A   MT - 7B   NNgữ - 8D Toán - 7D GDCD - 8A
3 1       NNgữ - 7B         TD - 9C     Sinh - 8A     TD - 6A Toán - 7A Toán - 6E Toán - 9B Toán - 8D   Lí - 9D   Tin - 6B Sử - 9A Sử - 7D Địa - 7C   GDCD - 6C   MT - 8C   NNgữ - 6D   GDCD - 8B
2       NNgữ - 6A     Văn - 8B   TD - 9A Sinh - 7C   Sinh - 6E     TD - 8A Toán - 7B Toán - 6B Toán - 9B       Tin - 9C Tin - 6D Sử - 8D Sử - 7A Địa - 7D       MT - 9D   NNgữ - 6C   GDCD - 8C
3 Văn - 6C       Sử - 6A Văn - 7A Văn - 8C   TD - 8B Sinh - 7D Sinh - 9C Sinh - 6D     TD - 7B Toán - 7C     Toán - 8A   CNghệ - 9A Tin - 9D Tin - 6E   GDCD - 9B     GDCD - 6B           GDCD - 8D
4 Văn - 6B     NNgữ - 7C Sử - 6E Văn - 7B Văn - 8D     Sinh - 7A Sinh - 9A       TD - 6D   Toán - 6C Toán - 9D Toán - 8A   Lí - 9C Tin - 8B Tin - 7D Sử - 9B           MT - 6A   NNgữ - 8C    
5 Văn - 6B     NNgữ - 7A Sử - 6D Văn - 7D Văn - 8D     Sinh - 9D   Sinh - 8B         Toán - 6C Toán - 9C CNghệ - 6E   Lí - 9B Tin - 9A   Sử - 8C Địa - 6A     Nhạc - 7B       NNgữ - 8A   CNghệ - 7C
4 1 Văn - 6C     NNgữ - 7C Văn - 9C       TD - 9D       CNghệ - 6B   TD - 6E Toán - 7B Toán - 6D   Toán - 8B Lí - 7D Lí - 9A   Tin - 6A Sử - 9B         Nhạc - 8A MT - 8D   NNgữ - 8C   CNghệ - 7A
2 Văn - 6B NNgữ - 9C   NNgữ - 7A Văn - 9D Văn - 7D     TD - 8B Sinh - 7C         TD - 6A   Toán - 6D Toán - 9A   Lí - 7B CNghệ - 9B Tin - 8C Tin - 6E           Nhạc - 8D MT - 6C       Lí - 8A
3   NNgữ - 6E   NNgữ - 7D       Văn - 9B   Sinh - 7B     CNghệ - 6C   TD - 7C CNghệ - 8D Toán - 6A Toán - 9C Toán - 8A Lí - 6D GDCD - 7A Tin - 9A Tin - 6B Sử - 9D         Nhạc - 8C     NNgữ - 8B    
4 Văn - 6A     NNgữ - 7B   Văn - 7C   Văn - 9A         Hóa - 8C   TD - 6C   Toán - 6B Toán - 9D CNghệ - 6E   Lí - 9B Tin - 8D Tin - 8A Sử - 9C Sử - 7D   Địa - 8B     MT - 7A   NNgữ - 6D    
5   NNgữ - 9B       Văn - 7C   Văn - 9A         Hóa - 8D     Toán - 7A   Toán - 9D Toán - 8C     Tin - 8B     Sử - 7B   Địa - 9C         NNgữ - 8A Toán - 7D  
5 1 Văn - 6A NNgữ - 9A     Văn - 9D   Văn - 8C   TD - 8D     Sinh - 8A     TD - 7A Toán - 7B Toán - 6E   Toán - 8B Lí - 7C CNghệ - 9C   Tin - 6D   Địa - 6B     Nhạc - 7D   MT - 9B   NNgữ - 6C    
2         Văn - 9D   Văn - 8C     Sinh - 7B   Sinh - 6C Hóa - 8A Hóa - 9C TD - 7D Toán - 7C Toán - 6E Toán - 9A Toán - 8B Lí - 6B CNghệ - 6A Tin - 9B Tin - 7A         Nhạc - 6D       NNgữ - 8D    
3 Văn - 6D NNgữ - 6E           Văn - 9A TD - 9B Sinh - 7D     CNghệ - 6C Sinh - 6B TD - 7B   Toán - 6A   Toán - 8D CNghệ - 8C CNghệ - 9D Tin - 9C     Sử - 7C         MT - 8A   NNgữ - 8B   CNghệ - 7A
4 Văn - 6B NNgữ - 9C         Văn - 8B Văn - 6E   Sinh - 7A   Sinh - 6D Hóa - 8D   TD - 8A   Toán - 6C Toán - 9B Toán - 8C Lí - 6A   Tin - 9D Tin - 7D   Sử - 7B         MT - 9A       CNghệ - 7C
5             Văn - 8A Văn - 9B   Sinh - 9D     Hóa - 8B Hóa - 9A       Toán - 9C       Tin - 8D Tin - 7B   Sử - 7A         MT - 7C   NNgữ - 8C   CNghệ - 7D
6 1 Văn - 6D NNgữ - 9B GDCD - 9C NNgữ - 7B   Văn - 7D Văn - 8C               TD - 6C Toán - 7A     Toán - 8D CNghệ - 8A CNghệ - 6A     Sử - 9D   Địa - 7C Địa - 9A   Nhạc - 6E MT - 6B       Lí - 8B
2 Văn - 6D NNgữ - 6E GDCD - 9D NNgữ - 6A   Văn - 7D Văn - 8A   TD - 8C         Hóa - 9A TD - 6B Toán - 7C   Toán - 9B Toán - 8D   GDCD - 7B   Tin - 6C     Địa - 7A     Nhạc - 8B MT - 9C        
3 Văn - 6C NNgữ - 9D   NNgữ - 7C   Văn - 7A     TD - 9C         Hóa - 9B TD - 7D     Toán - 9A Toán - 8C Lí - 6E     Tin - 6A Sử - 8A   Địa - 6D Địa - 8B       Nhạc - 6B NNgữ - 8D   CNghệ - 7B
4   NNgữ - 9A   NNgữ - 6B Văn - 9D Văn - 7A Văn - 8D Văn - 9B     Sinh - 8C       TD - 6E Toán - 7B   Toán - 9C   Lí - 6C GDCD - 7D   Tin - 7C       Địa - 8A     MT - 6D Nhạc - 6A NNgữ - 8B    
5         Văn - 9C   Văn - 8D Văn - 9A     Sinh - 9B     Hóa - 9D           CNghệ - 8B     Tin - 8A       Địa - 8C              
7 1   NNgữ - 9B   NNgữ - 7A Sử - 6B Văn - 7B   Văn - 9A TD - 9D   Sinh - 8D Sinh - 8B Hóa - 8C Sinh - 6A TD - 7C   Toán - 6D       Lí - 9C   Tin - 6C       Địa - 8A GDCD - 6E         Toán - 7D  
2         Sử - 6C Văn - 7B Văn - 8B Văn - 9B TD - 9A   Sinh - 8C Sinh - 6E Hóa - 8A Hóa - 9C TD - 6B   Toán - 6D       Lí - 9D   Tin - 7C     Địa - 7A Địa - 8D GDCD - 6A         Toán - 7D  
3   NNgữ - 9D   NNgữ - 6B Văn - 9C Văn - 7C Văn - 8A Văn - 6E TD - 9B     Sinh - 6C CNghệ - 6D   TD - 7A CNghệ - 8D Toán - 6A     CNghệ - 8B Lí - 9A   Tin - 7B       Địa - 8C             CNghệ - 7D
4 Văn - 6A NNgữ - 9A   NNgữ - 7D Văn - 9D     Văn - 6E TD - 8D   Sinh - 9C     Hóa - 9B TD - 6D   Toán - 6B     CNghệ - 8A GDCD - 7C   Tin - 7A Sử - 8B   Địa - 7B   Nhạc - 6C           Lí - 8C
5 SHL - 6C SHL - 6E       SHL - 7A SHL - 8A SHL - 9A SHL - 8D   SHL - 8C   SHL - 6B SHL - 6A   SHL - 7C       SHL - 7D       SHL - 9D SHL - 9B SHL - 7B SHL - 9C SHL - 6D           SHL - 8B