THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021
THỨ TIẾT PHONG NG THÚY MỸ DŨNG TR THỦY VI NHA H THÚY HÒA HUYỀN
2 1 ChCờ - 7C       ChCờ - 7D         ChCờ - 8B
2 Toán - 7A Toán - 6A Toán - 9A             Lí - 8D
3 Toán - 7C Toán - 6B Toán - 9D Toán - 8B CNghệ - 8C          
4   Toán - 6E   Toán - 8A Lí - 7A   Tin - 8C     CNghệ - 7B
5   Toán - 6C   Toán - 8C     Tin - 9B   Toán - 7D GDCD - 8A
3 1 Toán - 7A Toán - 6E Toán - 9B Toán - 8D   Lí - 9D   Tin - 6B   GDCD - 8B
2 Toán - 7B Toán - 6B Toán - 9B       Tin - 9C Tin - 6D   GDCD - 8C
3 Toán - 7C     Toán - 8A   CNghệ - 9A Tin - 9D Tin - 6E   GDCD - 8D
4   Toán - 6C Toán - 9D Toán - 8A   Lí - 9C Tin - 8B Tin - 7D    
5   Toán - 6C Toán - 9C CNghệ - 6E   Lí - 9B Tin - 9A     CNghệ - 7C
4 1 Toán - 7B Toán - 6D   Toán - 8B Lí - 7D Lí - 9A   Tin - 6A   CNghệ - 7A
2   Toán - 6D Toán - 9A   Lí - 7B CNghệ - 9B Tin - 8C Tin - 6E   Lí - 8A
3 CNghệ - 8D Toán - 6A Toán - 9C Toán - 8A Lí - 6D GDCD - 7A Tin - 9A Tin - 6B    
4   Toán - 6B Toán - 9D CNghệ - 6E   Lí - 9B Tin - 8D Tin - 8A    
5 Toán - 7A   Toán - 9D Toán - 8C     Tin - 8B   Toán - 7D  
5 1 Toán - 7B Toán - 6E   Toán - 8B Lí - 7C CNghệ - 9C   Tin - 6D    
2 Toán - 7C Toán - 6E Toán - 9A Toán - 8B Lí - 6B CNghệ - 6A Tin - 9B Tin - 7A    
3   Toán - 6A   Toán - 8D CNghệ - 8C CNghệ - 9D Tin - 9C     CNghệ - 7A
4   Toán - 6C Toán - 9B Toán - 8C Lí - 6A   Tin - 9D Tin - 7D   CNghệ - 7C
5     Toán - 9C       Tin - 8D Tin - 7B   CNghệ - 7D
6 1 Toán - 7A     Toán - 8D CNghệ - 8A CNghệ - 6A       Lí - 8B
2 Toán - 7C   Toán - 9B Toán - 8D   GDCD - 7B   Tin - 6C    
3     Toán - 9A Toán - 8C Lí - 6E     Tin - 6A   CNghệ - 7B
4 Toán - 7B   Toán - 9C   Lí - 6C GDCD - 7D   Tin - 7C    
5         CNghệ - 8B     Tin - 8A    
7 1   Toán - 6D       Lí - 9C   Tin - 6C Toán - 7D  
2   Toán - 6D       Lí - 9D   Tin - 7C Toán - 7D  
3 CNghệ - 8D Toán - 6A     CNghệ - 8B Lí - 9A   Tin - 7B   CNghệ - 7D
4   Toán - 6B     CNghệ - 8A GDCD - 7C   Tin - 7A   Lí - 8C
5 SHL - 7C       SHL - 7D         SHL - 8B