THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021
THỨ TIẾT PHƯỢNG TÔ THỦY M BÌNH VÂN GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG HÙNG  
2 1 ChCờ - 6C ChCờ - 6E       ChCờ - 7A ChCờ - 8A ChCờ - 9A    
2       NNgữ - 7D   Văn - 7B Văn - 8B Văn - 9B NNgữ - 8A  
3 Văn - 6C       Văn - 9C Văn - 7A Văn - 8A Văn - 6E NNgữ - 6D  
4 Văn - 6A NNgữ - 9D   NNgữ - 6B Văn - 9C       NNgữ - 6C  
5 Văn - 6D NNgữ - 9C   NNgữ - 6A   Văn - 7C     NNgữ - 8D  
3 1       NNgữ - 7B         NNgữ - 6D  
2       NNgữ - 6A     Văn - 8B   NNgữ - 6C  
3 Văn - 6C       Sử - 6A Văn - 7A Văn - 8C      
4 Văn - 6B     NNgữ - 7C Sử - 6E Văn - 7B Văn - 8D   NNgữ - 8C  
5 Văn - 6B     NNgữ - 7A Sử - 6D Văn - 7D Văn - 8D   NNgữ - 8A  
4 1 Văn - 6C     NNgữ - 7C Văn - 9C       NNgữ - 8C  
2 Văn - 6B NNgữ - 9C   NNgữ - 7A Văn - 9D Văn - 7D        
3   NNgữ - 6E   NNgữ - 7D       Văn - 9B NNgữ - 8B  
4 Văn - 6A     NNgữ - 7B   Văn - 7C   Văn - 9A NNgữ - 6D  
5   NNgữ - 9B       Văn - 7C   Văn - 9A NNgữ - 8A  
5 1 Văn - 6A NNgữ - 9A     Văn - 9D   Văn - 8C   NNgữ - 6C  
2         Văn - 9D   Văn - 8C   NNgữ - 8D  
3 Văn - 6D NNgữ - 6E           Văn - 9A NNgữ - 8B  
4 Văn - 6B NNgữ - 9C         Văn - 8B Văn - 6E    
5             Văn - 8A Văn - 9B NNgữ - 8C  
6 1 Văn - 6D NNgữ - 9B GDCD - 9C NNgữ - 7B   Văn - 7D Văn - 8C      
2 Văn - 6D NNgữ - 6E GDCD - 9D NNgữ - 6A   Văn - 7D Văn - 8A      
3 Văn - 6C NNgữ - 9D   NNgữ - 7C   Văn - 7A     NNgữ - 8D  
4   NNgữ - 9A   NNgữ - 6B Văn - 9D Văn - 7A Văn - 8D Văn - 9B NNgữ - 8B  
5         Văn - 9C   Văn - 8D Văn - 9A    
7 1   NNgữ - 9B   NNgữ - 7A Sử - 6B Văn - 7B   Văn - 9A    
2         Sử - 6C Văn - 7B Văn - 8B Văn - 9B    
3   NNgữ - 9D   NNgữ - 6B Văn - 9C Văn - 7C Văn - 8A Văn - 6E    
4 Văn - 6A NNgữ - 9A   NNgữ - 7D Văn - 9D     Văn - 6E    
5 SHL - 6C SHL - 6E       SHL - 7A SHL - 8A SHL - 9A