THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021
THỨ TIẾT SINH HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN TUÂN      
2 1 ChCờ - 8D   ChCờ - 8C   ChCờ - 6B ChCờ - 6A        
2 TD - 8C       CNghệ - 6B Hóa - 9D        
3     Sinh - 9B     Sinh - 6A        
4     Sinh - 8D   CNghệ - 6D          
5     Sinh - 9A   Hóa - 8B Sinh - 6B        
3 1 TD - 9C     Sinh - 8A     TD - 6A      
2 TD - 9A Sinh - 7C   Sinh - 6E     TD - 8A      
3 TD - 8B Sinh - 7D Sinh - 9C Sinh - 6D     TD - 7B      
4   Sinh - 7A Sinh - 9A       TD - 6D      
5   Sinh - 9D   Sinh - 8B            
4 1 TD - 9D       CNghệ - 6B   TD - 6E      
2 TD - 8B Sinh - 7C         TD - 6A      
3   Sinh - 7B     CNghệ - 6C   TD - 7C      
4         Hóa - 8C   TD - 6C      
5         Hóa - 8D          
5 1 TD - 8D     Sinh - 8A     TD - 7A      
2   Sinh - 7B   Sinh - 6C Hóa - 8A Hóa - 9C TD - 7D      
3 TD - 9B Sinh - 7D     CNghệ - 6C Sinh - 6B TD - 7B      
4   Sinh - 7A   Sinh - 6D Hóa - 8D   TD - 8A      
5   Sinh - 9D     Hóa - 8B Hóa - 9A        
6 1             TD - 6C      
2 TD - 8C         Hóa - 9A TD - 6B      
3 TD - 9C         Hóa - 9B TD - 7D      
4     Sinh - 8C       TD - 6E      
5     Sinh - 9B     Hóa - 9D        
7 1 TD - 9D   Sinh - 8D Sinh - 8B Hóa - 8C Sinh - 6A TD - 7C      
2 TD - 9A   Sinh - 8C Sinh - 6E Hóa - 8A Hóa - 9C TD - 6B      
3 TD - 9B     Sinh - 6C CNghệ - 6D   TD - 7A      
4 TD - 8D   Sinh - 9C     Hóa - 9B TD - 6D      
5 SHL - 8D   SHL - 8C   SHL - 6B SHL - 6A