THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2021
THỨ TIẾT VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG    
2 1 ChCờ - 9D ChCờ - 9B ChCờ - 7B ChCờ - 9C ChCờ - 6D          
2 Sử - 9C Sử - 7C Địa - 6C   GDCD - 6D   MT - 6E      
3 Sử - 9A   Địa - 7B Địa - 8D     MT - 7D      
4   GDCD - 9A Địa - 7D Địa - 9B Nhạc - 7C   MT - 8B      
5     Địa - 6E Địa - 9D Nhạc - 7A   MT - 7B      
3 1 Sử - 9A Sử - 7D Địa - 7C   GDCD - 6C   MT - 8C      
2 Sử - 8D Sử - 7A Địa - 7D       MT - 9D      
3   GDCD - 9B     GDCD - 6B          
4 Sử - 9B           MT - 6A      
5 Sử - 8C Địa - 6A     Nhạc - 7B          
4 1 Sử - 9B         Nhạc - 8A MT - 8D      
2           Nhạc - 8D MT - 6C      
3 Sử - 9D         Nhạc - 8C        
4 Sử - 9C Sử - 7D   Địa - 8B     MT - 7A      
5   Sử - 7B   Địa - 9C            
5 1   Địa - 6B     Nhạc - 7D   MT - 9B      
2         Nhạc - 6D          
3   Sử - 7C         MT - 8A      
4   Sử - 7B         MT - 9A      
5   Sử - 7A         MT - 7C      
6 1 Sử - 9D   Địa - 7C Địa - 9A   Nhạc - 6E MT - 6B      
2     Địa - 7A     Nhạc - 8B MT - 9C      
3 Sử - 8A   Địa - 6D Địa - 8B       Nhạc - 6B    
4       Địa - 8A     MT - 6D Nhạc - 6A    
5       Địa - 8C            
7 1       Địa - 8A GDCD - 6E          
2     Địa - 7A Địa - 8D GDCD - 6A          
3       Địa - 8C            
4 Sử - 8B   Địa - 7B   Nhạc - 6C          
5 SHL - 9D SHL - 9B SHL - 7B SHL - 9C SHL - 6D