THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT 6A
(TUYỀN)
6B
(Đ HẰNG)
6C
(PHƯỢNG)
6D
(HỒNG)
6E
(TÔ THỦY)
7A
(HƯƠNG)
7B
(NG HẰNG)
7C
(PHONG)
7D
(TR THỦY)
8A
(HÂN)
8B
(HUYỀN)
8C
(LAN)
8D
(SINH)
9A
(V TRANG)
9B
(HẠNH)
9C
(YẾN)
9D
(VINH)
2 1 ChCờ - TUYỀN ChCờ - Đ HẰNG ChCờ - PHƯỢNG ChCờ - HỒNG ChCờ - TÔ THỦY ChCờ - HƯƠNG ChCờ - NG HẰNG ChCờ - PHONG ChCờ - TR THỦY ChCờ - HÂN ChCờ - HUYỀN ChCờ - LAN ChCờ - SINH ChCờ - V TRANG ChCờ - HẠNH ChCờ - YẾN ChCờ - VINH
2 Văn - PHƯỢNG Tin - HUYỀN Toán - NG THÚY CNghệ - Đ HẰNG Văn - V TRANG Toán - PHONG Nhạc - HỒNG Sử - HẠNH Văn - HƯƠNG Địa - YẾN MT - NG BÌNH NNgữ - HÙNG Văn - HÂN NNgữ - TÔ THỦY Hóa - TUYỀN Sinh - LAN Sử - VINH
3 Địa - HẠNH Sinh - TUYỀN Sử - GIANG Toán - NG THÚY Lí - TR THỦY NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG Địa - NG HẰNG MT - NG BÌNH Văn - HÂN Toán - DŨNG TD - SINH NNgữ - HÙNG Tin - NHA Văn - V TRANG NNgữ - TÔ THỦY Toán - MỸ
4 Tin - HUYỀN Toán - NG THÚY Văn - PHƯỢNG GDCD - HỒNG NNgữ - TÔ THỦY Lí - TR THỦY Địa - NG HẰNG NNgữ - VÂN Toán - HÒA Toán - DŨNG NNgữ - HÙNG Văn - HÂN Tin - NHA Toán - MỸ Văn - V TRANG Văn - GIANG Địa - YẾN
5 Toán - NG THÚY Văn - PHƯỢNG NNgữ - HÙNG Địa - NG HẰNG GDCD - HỒNG Sử - HẠNH NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG Lí - TR THỦY GDCD - HUYỀN Văn - HÂN Toán - DŨNG MT - NG BÌNH Văn - V TRANG NNgữ - TÔ THỦY Tin - NHA Văn - GIANG
3 1 Văn - PHƯỢNG CNghệ - Đ HẰNG Toán - NG THÚY MT - NG BÌNH TD - TUÂN Nhạc - HỒNG Tin - H THÚY Toán - PHONG NNgữ - VÂN Toán - DŨNG Văn - HÂN Lí - HUYỀN NNgữ - HÙNG TD - SINH Sử - VINH Toán - MỸ Lí - VI
2 Văn - PHƯỢNG GDCD - HỒNG CNghệ - Đ HẰNG NNgữ - HÙNG Toán - NG THÚY TD - TUÂN Toán - PHONG NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG Lí - HUYỀN TD - SINH Sinh - LAN Toán - DŨNG Tin - NHA GDCD - HẠNH Toán - MỸ Sinh - HƯNG
3 MT - NG BÌNH NNgữ - VÂN Tin - H THÚY Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY Sinh - HƯNG Văn - HƯƠNG CNghệ - PHONG TD - TUÂN Văn - HÂN Sinh - NGỤY HẰNG Toán - DŨNG Sinh - LAN Sử - VINH Toán - MỸ Lí - VI TD - SINH
4 NNgữ - VÂN TD - TUÂN GDCD - HỒNG Sinh - NGỤY HẰNG MT - NG BÌNH Tin - H THÚY Sinh - HƯNG Văn - HƯƠNG Sử - HẠNH Sử - VINH Lí - HUYỀN Hóa - Đ HẰNG Tin - NHA Sinh - LAN Toán - MỸ CNghệ - VI Văn - GIANG
5 CNghệ - VI Toán - NG THÚY Nhạc - HỒNG Sử - GIANG Sinh - NGỤY HẰNG Văn - HƯƠNG Sử - HẠNH Sinh - HƯNG Toán - HÒA Tin - H THÚY Toán - DŨNG GDCD - HUYỀN Hóa - Đ HẰNG MT - NG BÌNH Sinh - LAN Sử - VINH Tin - NHA
4 1 Sinh - TUYỀN Văn - PHƯỢNG CNghệ - Đ HẰNG Tin - H THÚY Toán - NG THÚY Văn - HƯƠNG NNgữ - VÂN TD - TUÂN Sử - HẠNH NNgữ - HÙNG Sử - VINH Nhạc - TH TRANG Toán - DŨNG NNgữ - TÔ THỦY TD - SINH Văn - GIANG Toán - MỸ
2 Văn - PHƯỢNG Sinh - TUYỀN NNgữ - HÙNG Toán - NG THÚY CNghệ - DŨNG Sử - HẠNH Văn - HƯƠNG Toán - PHONG NNgữ - VÂN TD - TUÂN Nhạc - TH TRANG Hóa - Đ HẰNG CNghệ - TR THỦY TD - SINH Văn - V TRANG Lí - VI Toán - MỸ
3 CNghệ - VI NNgữ - VÂN Toán - NG THÚY NNgữ - HÙNG Sử - GIANG MT - NG BÌNH Sử - HẠNH Sinh - HƯNG TD - TUÂN Tin - H THÚY Toán - DŨNG Địa - YẾN Nhạc - TH TRANG Văn - V TRANG NNgữ - TÔ THỦY TD - SINH Sử - VINH
4 TD - TUÂN Toán - NG THÚY MT - NG BÌNH Văn - PHƯỢNG Văn - V TRANG NNgữ - VÂN Toán - PHONG Tin - H THÚY Sinh - HƯNG Hóa - Đ HẰNG CNghệ - TR THỦY Toán - DŨNG Sử - VINH Toán - MỸ Lí - VI NNgữ - TÔ THỦY Hóa - TUYỀN
5                   MT - NG BÌNH Tin - H THÚY NNgữ - HÙNG Hóa - Đ HẰNG Hóa - TUYỀN Sử - VINH Địa - YẾN CNghệ - VI
5 1 Toán - NG THÚY Văn - PHƯỢNG TD - TUÂN CNghệ - Đ HẰNG Văn - V TRANG Toán - PHONG CNghệ - HUYỀN MT - NG BÌNH Tin - H THÚY Địa - YẾN Sinh - NGỤY HẰNG Văn - HÂN NNgữ - HÙNG Hóa - TUYỀN Lí - VI Văn - GIANG Toán - MỸ
2 Toán - NG THÚY CNghệ - Đ HẰNG Sinh - NGỤY HẰNG Nhạc - HỒNG Tin - H THÚY GDCD - VI Toán - PHONG TD - TUÂN Sinh - HƯNG Văn - HÂN Địa - YẾN NNgữ - HÙNG Lí - HUYỀN Toán - MỸ Văn - V TRANG NNgữ - TÔ THỦY Tin - NHA
3 Sử - GIANG Tin - HUYỀN Văn - PHƯỢNG Lí - TR THỦY Toán - NG THÚY Sinh - HƯNG TD - TUÂN Sử - HẠNH GDCD - VI Sinh - NGỤY HẰNG Hóa - Đ HẰNG Địa - YẾN Toán - DŨNG Văn - V TRANG Tin - NHA MT - NG BÌNH NNgữ - TÔ THỦY
4 Tin - HUYỀN Địa - HẠNH Văn - PHƯỢNG Toán - NG THÚY Sinh - NGỤY HẰNG TD - TUÂN Lí - TR THỦY Nhạc - HỒNG Địa - NG HẰNG NNgữ - HÙNG Văn - HÂN Tin - NHA Toán - DŨNG Văn - V TRANG MT - NG BÌNH Toán - MỸ Sinh - HƯNG
5           Địa - NG HẰNG Sinh - HƯNG Toán - PHONG Nhạc - HỒNG CNghệ - TR THỦY NNgữ - HÙNG Toán - DŨNG Văn - HÂN GDCD - HẠNH Toán - MỸ Tin - NHA MT - NG BÌNH
6 1 Lí - TR THỦY TD - TUÂN Tin - H THÚY Văn - PHƯỢNG Nhạc - TH TRANG Toán - PHONG NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG CNghệ - HUYỀN NNgữ - HÙNG Toán - DŨNG TD - SINH Văn - HÂN Địa - YẾN Hóa - TUYỀN Toán - MỸ NNgữ - TÔ THỦY
2 NNgữ - VÂN Văn - PHƯỢNG NNgữ - HÙNG TD - TUÂN CNghệ - DŨNG CNghệ - PHONG MT - NG BÌNH Lí - TR THỦY Toán - HÒA Nhạc - TH TRANG Tin - H THÚY Văn - HÂN Địa - YẾN Sinh - LAN Toán - MỸ Văn - GIANG TD - SINH
3 Nhạc - QUANG MT - NG BÌNH TD - TUÂN NNgữ - HÙNG NNgữ - TÔ THỦY Văn - HƯƠNG Tin - H THÚY Địa - NG HẰNG Toán - HÒA Toán - DŨNG GDCD - HUYỀN Tin - NHA TD - SINH Lí - VI Sinh - LAN Hóa - TUYỀN GDCD - M BÌNH
4 TD - TUÂN Nhạc - QUANG Văn - PHƯỢNG Tin - H THÚY Văn - V TRANG Văn - HƯƠNG Địa - NG HẰNG GDCD - VI NNgữ - VÂN Toán - DŨNG NNgữ - HÙNG MT - NG BÌNH Sinh - LAN Toán - MỸ Tin - NHA GDCD - M BÌNH Văn - GIANG
5                           Văn - V TRANG CNghệ - VI Sinh - LAN Văn - GIANG
7 1 Toán - NG THÚY Sử - GIANG Địa - NG HẰNG TD - TUÂN NNgữ - TÔ THỦY NNgữ - VÂN Toán - PHONG Văn - HƯƠNG Tin - H THÚY Sinh - NGỤY HẰNG Văn - HÂN CNghệ - TR THỦY Địa - YẾN Sử - VINH TD - SINH Hóa - TUYỀN Lí - VI
2 Sinh - TUYỀN NNgữ - VÂN Sinh - NGỤY HẰNG Toán - NG THÚY TD - TUÂN Toán - PHONG Văn - HƯƠNG Tin - H THÚY Địa - NG HẰNG Hóa - Đ HẰNG Địa - YẾN Văn - HÂN TD - SINH Lí - VI NNgữ - TÔ THỦY Sử - VINH Văn - GIANG
3 GDCD - HỒNG Lí - TR THỦY Toán - NG THÚY Sinh - NGỤY HẰNG Địa - NG HẰNG Tin - H THÚY TD - TUÂN NNgữ - VÂN Văn - HƯƠNG Văn - HÂN TD - SINH Sử - VINH GDCD - HUYỀN CNghệ - VI Văn - V TRANG Văn - GIANG NNgữ - TÔ THỦY
4 NNgữ - VÂN Toán - NG THÚY Lí - TR THỦY Văn - PHƯỢNG Tin - H THÚY Địa - NG HẰNG GDCD - VI Toán - PHONG Văn - HƯƠNG TD - TUÂN Hóa - Đ HẰNG Sinh - LAN Văn - HÂN NNgữ - TÔ THỦY Địa - YẾN TD - SINH Hóa - TUYỀN
5 SHL - TUYỀN SHL - Đ HẰNG SHL - PHƯỢNG SHL - HỒNG SHL - TÔ THỦY SHL - HƯƠNG SHL - NG HẰNG SHL - PHONG SHL - TR THỦY SHL - HÂN SHL - HUYỀN SHL - LAN SHL - SINH SHL - V TRANG SHL - HẠNH SHL - YẾN SHL - VINH