THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT HÒA TÔ THỦY HÙNG VÂN GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG PHƯỢNG HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN SINH TUÂN PHONG NG THÚY MỸ DŨNG TR THỦY VI HUYỀN NHA H THÚY VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG M BÌNH
2 1   ChCờ - 6E       ChCờ - 7A ChCờ - 8A ChCờ - 9A ChCờ - 6C   ChCờ - 8C   ChCờ - 6B ChCờ - 6A ChCờ - 8D   ChCờ - 7C       ChCờ - 7D   ChCờ - 8B     ChCờ - 9D ChCờ - 9B ChCờ - 7B ChCờ - 9C ChCờ - 6D        
2   NNgữ - 9A NNgữ - 8C     Văn - 7D Văn - 8D Văn - 6E Văn - 6A   Sinh - 9C   CNghệ - 6D Hóa - 9B     Toán - 7A Toán - 6C         Tin - 6B     Sử - 9D Sử - 7C   Địa - 8A Nhạc - 7B   MT - 8B    
3   NNgữ - 9C NNgữ - 8D NNgữ - 7A Sử - 6C Văn - 7B Văn - 8A Văn - 9B           Sinh - 6B TD - 8C     Toán - 6D Toán - 9D Toán - 8B Lí - 6E     Tin - 9A     Địa - 6A Địa - 7C       MT - 7D    
4 Toán - 7D NNgữ - 6E NNgữ - 8B NNgữ - 7C Văn - 9C   Văn - 8C Văn - 9B Văn - 6C                 Toán - 6B Toán - 9A Toán - 8A Lí - 7A   Tin - 6A Tin - 8D       Địa - 7B Địa - 9D GDCD - 6D        
5   NNgữ - 9B NNgữ - 6C NNgữ - 7B Văn - 9D Văn - 7C Văn - 8B Văn - 9A Văn - 6B                 Toán - 6A   Toán - 8C Lí - 7D   GDCD - 8A Tin - 9C     Sử - 7A Địa - 6D   GDCD - 6E   MT - 8D    
3 1     NNgữ - 8D NNgữ - 7D     Văn - 8B   Văn - 6A       CNghệ - 6B   TD - 9A TD - 6E Toán - 7C Toán - 6C Toán - 9C Toán - 8A   Lí - 9D Lí - 8C   Tin - 7B Sử - 9B       Nhạc - 7A   MT - 6D    
2     NNgữ - 6D NNgữ - 7C   Văn - 7D     Văn - 6A Sinh - 9D Sinh - 8C   CNghệ - 6C   TD - 8B TD - 7A Toán - 7B Toán - 6E Toán - 9C Toán - 8D     Lí - 8A Tin - 9A     GDCD - 9B     GDCD - 6B        
3       NNgữ - 6B   Văn - 7B Văn - 8A   Văn - 6D Sinh - 7A Sinh - 8D Sinh - 8B     TD - 9D TD - 7D CNghệ - 7C Toán - 6E Toán - 9B Toán - 8C   Lí - 9C     Tin - 6C Sử - 9A           MT - 6A    
4       NNgữ - 6A Văn - 9D Văn - 7C       Sinh - 7B Sinh - 9A Sinh - 6D Hóa - 8C     TD - 6B     Toán - 9B     CNghệ - 9C Lí - 8B Tin - 8D Tin - 7A Sử - 8A Sử - 7D     GDCD - 6C   MT - 6E    
5 Toán - 7D       Sử - 6D Văn - 7A       Sinh - 7C Sinh - 9B Sinh - 6E Hóa - 8D         Toán - 6B   Toán - 8B   CNghệ - 6A GDCD - 8C Tin - 9D Tin - 8A Sử - 9C Sử - 7B     Nhạc - 6C   MT - 9A    
4 1   NNgữ - 9A NNgữ - 8A NNgữ - 7B Văn - 9C Văn - 7A     Văn - 6B       CNghệ - 6C Sinh - 6A TD - 9B TD - 7C   Toán - 6E Toán - 9D Toán - 8D         Tin - 6D Sử - 8B Sử - 7D       Nhạc - 8C      
2     NNgữ - 6C NNgữ - 7D   Văn - 7B   Văn - 9B Văn - 6A       Hóa - 8C Sinh - 6B TD - 9A TD - 8A Toán - 7C Toán - 6D Toán - 9D CNghệ - 6E CNghệ - 8D Lí - 9C         Sử - 7A       Nhạc - 8B      
3   NNgữ - 9B NNgữ - 6D NNgữ - 6B Sử - 6E     Văn - 9A   Sinh - 7C         TD - 9C TD - 7D   Toán - 6C   Toán - 8B   CNghệ - 6A     Tin - 8A Sử - 9D Sử - 7B   Địa - 8C   Nhạc - 8D MT - 7A    
4   NNgữ - 9C   NNgữ - 7A       Văn - 6E Văn - 6D Sinh - 7D     Hóa - 8A Hóa - 9D   TD - 6A Toán - 7B Toán - 6B Toán - 9A Toán - 8C CNghệ - 8B Lí - 9B     Tin - 7C Sử - 8D           MT - 6C    
5     NNgữ - 8C                   Hóa - 8D Hóa - 9A               CNghệ - 9D     Tin - 8B Sử - 9B     Địa - 9C     MT - 8A    
5 1     NNgữ - 8D   Văn - 9C   Văn - 8C Văn - 6E Văn - 6B     Sinh - 8B CNghệ - 6D Hóa - 9A   TD - 6C Toán - 7A Toán - 6A Toán - 9D     Lí - 9B CNghệ - 7B   Tin - 7D       Địa - 8A     MT - 7C    
2   NNgữ - 9C NNgữ - 8C       Văn - 8A Văn - 9B   Sinh - 7D   Sinh - 6C CNghệ - 6B     TD - 7C Toán - 7B Toán - 6A Toán - 9A     GDCD - 7A Lí - 8D Tin - 9D Tin - 6E       Địa - 8B Nhạc - 6D        
3   NNgữ - 9D     Sử - 6A     Văn - 9A Văn - 6C Sinh - 7A   Sinh - 8A Hóa - 8B     TD - 7B   Toán - 6E   Toán - 8D Lí - 6D GDCD - 7D Tin - 6B Tin - 9B     Sử - 7C   Địa - 8C     MT - 9C    
4     NNgữ - 8A       Văn - 8B Văn - 9A Văn - 6C Sinh - 9D   Sinh - 6E       TD - 7A   Toán - 6D Toán - 9C Toán - 8D Lí - 7B   Tin - 6A Tin - 8C     Địa - 6B Địa - 7D   Nhạc - 7C   MT - 9B    
5     NNgữ - 8B       Văn - 8D     Sinh - 7B             Toán - 7C   Toán - 9B Toán - 8C CNghệ - 8A     Tin - 9C     GDCD - 9A Địa - 7A   Nhạc - 7D   MT - 9D    
6 1   NNgữ - 9D NNgữ - 8A NNgữ - 7B   Văn - 7C Văn - 8D   Văn - 6D         Hóa - 9B TD - 8C TD - 6B Toán - 7A   Toán - 9C Toán - 8B Lí - 6A   CNghệ - 7D   Tin - 6C       Địa - 9A   Nhạc - 6E      
2 Toán - 7D   NNgữ - 6C NNgữ - 6A Văn - 9C   Văn - 8C   Văn - 6B   Sinh - 9A       TD - 9D TD - 6D CNghệ - 7A   Toán - 9B CNghệ - 6E Lí - 7C       Tin - 8B       Địa - 8D   Nhạc - 8A MT - 7B    
3 Toán - 7D NNgữ - 6E NNgữ - 6D     Văn - 7A         Sinh - 9B     Hóa - 9C TD - 8D TD - 6C       Toán - 8A   Lí - 9A GDCD - 8B Tin - 8C Tin - 7B     Địa - 7C       MT - 6B Nhạc - 6A GDCD - 9D
4     NNgữ - 8B NNgữ - 7D Văn - 9D Văn - 7A   Văn - 6E Văn - 6C   Sinh - 8D         TD - 6A     Toán - 9A Toán - 8A   GDCD - 7C   Tin - 9B Tin - 6D     Địa - 7B       MT - 8C Nhạc - 6B GDCD - 9C
5         Văn - 9D     Văn - 9A     Sinh - 9C                     CNghệ - 9B                        
7 1   NNgữ - 6E   NNgữ - 7A Sử - 6B Văn - 7C Văn - 8B         Sinh - 8A   Hóa - 9C TD - 9B TD - 6D Toán - 7B Toán - 6A     CNghệ - 8C Lí - 9D     Tin - 7D Sử - 9A   Địa - 6C Địa - 8D          
2   NNgữ - 9B   NNgữ - 6B Văn - 9D Văn - 7B Văn - 8C         Sinh - 6C Hóa - 8A Sinh - 6A TD - 8D TD - 6E Toán - 7A Toán - 6D       Lí - 9A     Tin - 7C Sử - 9C   Địa - 7D Địa - 8B          
3   NNgữ - 9D   NNgữ - 7C Văn - 9C Văn - 7D Văn - 8A Văn - 9B       Sinh - 6D     TD - 8B TD - 7B   Toán - 6C     Lí - 6B CNghệ - 9A GDCD - 8D   Tin - 7A Sử - 8C   Địa - 6E   GDCD - 6A        
4   NNgữ - 9A   NNgữ - 6A   Văn - 7D Văn - 8D   Văn - 6D   Sinh - 8C   Hóa - 8B Hóa - 9D TD - 9C TD - 8A Toán - 7C Toán - 6B     Lí - 6C GDCD - 7B     Tin - 6E     Địa - 7A Địa - 9B          
5   SHL - 6E       SHL - 7A SHL - 8A SHL - 9A SHL - 6C   SHL - 8C   SHL - 6B SHL - 6A SHL - 8D   SHL - 7C       SHL - 7D   SHL - 8B     SHL - 9D SHL - 9B SHL - 7B SHL - 9C SHL - 6D