THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT HÒA PHONG NG THÚY MỸ DŨNG TR THỦY VI HUYỀN NHA H THÚY
2 1   ChCờ - 7C       ChCờ - 7D   ChCờ - 8B    
2   Toán - 7A Toán - 6C         Tin - 6B    
3     Toán - 6D Toán - 9D Toán - 8B Lí - 6E     Tin - 9A  
4 Toán - 7D   Toán - 6B Toán - 9A Toán - 8A Lí - 7A   Tin - 6A Tin - 8D  
5     Toán - 6A   Toán - 8C Lí - 7D   GDCD - 8A Tin - 9C  
3 1   Toán - 7C Toán - 6C Toán - 9C Toán - 8A   Lí - 9D Lí - 8C   Tin - 7B
2   Toán - 7B Toán - 6E Toán - 9C Toán - 8D     Lí - 8A Tin - 9A  
3   CNghệ - 7C Toán - 6E Toán - 9B Toán - 8C   Lí - 9C     Tin - 6C
4       Toán - 9B     CNghệ - 9C Lí - 8B Tin - 8D Tin - 7A
5 Toán - 7D   Toán - 6B   Toán - 8B   CNghệ - 6A GDCD - 8C Tin - 9D Tin - 8A
4 1     Toán - 6E Toán - 9D Toán - 8D         Tin - 6D
2   Toán - 7C Toán - 6D Toán - 9D CNghệ - 6E CNghệ - 8D Lí - 9C      
3     Toán - 6C   Toán - 8B   CNghệ - 6A     Tin - 8A
4   Toán - 7B Toán - 6B Toán - 9A Toán - 8C CNghệ - 8B Lí - 9B     Tin - 7C
5             CNghệ - 9D     Tin - 8B
5 1   Toán - 7A Toán - 6A Toán - 9D     Lí - 9B CNghệ - 7B   Tin - 7D
2   Toán - 7B Toán - 6A Toán - 9A     GDCD - 7A Lí - 8D Tin - 9D Tin - 6E
3     Toán - 6E   Toán - 8D Lí - 6D GDCD - 7D Tin - 6B Tin - 9B  
4     Toán - 6D Toán - 9C Toán - 8D Lí - 7B   Tin - 6A Tin - 8C  
5   Toán - 7C   Toán - 9B Toán - 8C CNghệ - 8A     Tin - 9C  
6 1   Toán - 7A   Toán - 9C Toán - 8B Lí - 6A   CNghệ - 7D   Tin - 6C
2 Toán - 7D CNghệ - 7A   Toán - 9B CNghệ - 6E Lí - 7C       Tin - 8B
3 Toán - 7D       Toán - 8A   Lí - 9A GDCD - 8B Tin - 8C Tin - 7B
4       Toán - 9A Toán - 8A   GDCD - 7C   Tin - 9B Tin - 6D
5             CNghệ - 9B      
7 1   Toán - 7B Toán - 6A     CNghệ - 8C Lí - 9D     Tin - 7D
2   Toán - 7A Toán - 6D       Lí - 9A     Tin - 7C
3     Toán - 6C     Lí - 6B CNghệ - 9A GDCD - 8D   Tin - 7A
4   Toán - 7C Toán - 6B     Lí - 6C GDCD - 7B     Tin - 6E
5   SHL - 7C       SHL - 7D   SHL - 8B