THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT TÔ THỦY HÙNG VÂN GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG PHƯỢNG M BÌNH  
2 1 ChCờ - 6E       ChCờ - 7A ChCờ - 8A ChCờ - 9A ChCờ - 6C    
2 NNgữ - 9A NNgữ - 8C     Văn - 7D Văn - 8D Văn - 6E Văn - 6A    
3 NNgữ - 9C NNgữ - 8D NNgữ - 7A Sử - 6C Văn - 7B Văn - 8A Văn - 9B      
4 NNgữ - 6E NNgữ - 8B NNgữ - 7C Văn - 9C   Văn - 8C Văn - 9B Văn - 6C    
5 NNgữ - 9B NNgữ - 6C NNgữ - 7B Văn - 9D Văn - 7C Văn - 8B Văn - 9A Văn - 6B    
3 1   NNgữ - 8D NNgữ - 7D     Văn - 8B   Văn - 6A    
2   NNgữ - 6D NNgữ - 7C   Văn - 7D     Văn - 6A    
3     NNgữ - 6B   Văn - 7B Văn - 8A   Văn - 6D    
4     NNgữ - 6A Văn - 9D Văn - 7C          
5       Sử - 6D Văn - 7A          
4 1 NNgữ - 9A NNgữ - 8A NNgữ - 7B Văn - 9C Văn - 7A     Văn - 6B    
2   NNgữ - 6C NNgữ - 7D   Văn - 7B   Văn - 9B Văn - 6A    
3 NNgữ - 9B NNgữ - 6D NNgữ - 6B Sử - 6E     Văn - 9A      
4 NNgữ - 9C   NNgữ - 7A       Văn - 6E Văn - 6D    
5   NNgữ - 8C                
5 1   NNgữ - 8D   Văn - 9C   Văn - 8C Văn - 6E Văn - 6B    
2 NNgữ - 9C NNgữ - 8C       Văn - 8A Văn - 9B      
3 NNgữ - 9D     Sử - 6A     Văn - 9A Văn - 6C    
4   NNgữ - 8A       Văn - 8B Văn - 9A Văn - 6C    
5   NNgữ - 8B       Văn - 8D        
6 1 NNgữ - 9D NNgữ - 8A NNgữ - 7B   Văn - 7C Văn - 8D   Văn - 6D    
2   NNgữ - 6C NNgữ - 6A Văn - 9C   Văn - 8C   Văn - 6B    
3 NNgữ - 6E NNgữ - 6D     Văn - 7A       GDCD - 9D  
4   NNgữ - 8B NNgữ - 7D Văn - 9D Văn - 7A   Văn - 6E Văn - 6C GDCD - 9C  
5       Văn - 9D     Văn - 9A      
7 1 NNgữ - 6E   NNgữ - 7A Sử - 6B Văn - 7C Văn - 8B        
2 NNgữ - 9B   NNgữ - 6B Văn - 9D Văn - 7B Văn - 8C        
3 NNgữ - 9D   NNgữ - 7C Văn - 9C Văn - 7D Văn - 8A Văn - 9B      
4 NNgữ - 9A   NNgữ - 6A   Văn - 7D Văn - 8D   Văn - 6D    
5 SHL - 6E       SHL - 7A SHL - 8A SHL - 9A SHL - 6C