THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN SINH TUÂN      
2 1   ChCờ - 8C   ChCờ - 6B ChCờ - 6A ChCờ - 8D        
2   Sinh - 9C   CNghệ - 6D Hóa - 9B          
3         Sinh - 6B TD - 8C        
4                    
5                    
3 1       CNghệ - 6B   TD - 9A TD - 6E      
2 Sinh - 9D Sinh - 8C   CNghệ - 6C   TD - 8B TD - 7A      
3 Sinh - 7A Sinh - 8D Sinh - 8B     TD - 9D TD - 7D      
4 Sinh - 7B Sinh - 9A Sinh - 6D Hóa - 8C     TD - 6B      
5 Sinh - 7C Sinh - 9B Sinh - 6E Hóa - 8D            
4 1       CNghệ - 6C Sinh - 6A TD - 9B TD - 7C      
2       Hóa - 8C Sinh - 6B TD - 9A TD - 8A      
3 Sinh - 7C         TD - 9C TD - 7D      
4 Sinh - 7D     Hóa - 8A Hóa - 9D   TD - 6A      
5       Hóa - 8D Hóa - 9A          
5 1     Sinh - 8B CNghệ - 6D Hóa - 9A   TD - 6C      
2 Sinh - 7D   Sinh - 6C CNghệ - 6B     TD - 7C      
3 Sinh - 7A   Sinh - 8A Hóa - 8B     TD - 7B      
4 Sinh - 9D   Sinh - 6E       TD - 7A      
5 Sinh - 7B                  
6 1         Hóa - 9B TD - 8C TD - 6B      
2   Sinh - 9A       TD - 9D TD - 6D      
3   Sinh - 9B     Hóa - 9C TD - 8D TD - 6C      
4   Sinh - 8D         TD - 6A      
5   Sinh - 9C                
7 1     Sinh - 8A   Hóa - 9C TD - 9B TD - 6D      
2     Sinh - 6C Hóa - 8A Sinh - 6A TD - 8D TD - 6E      
3     Sinh - 6D     TD - 8B TD - 7B      
4   Sinh - 8C   Hóa - 8B Hóa - 9D TD - 9C TD - 8A      
5   SHL - 8C   SHL - 6B SHL - 6A SHL - 8D