THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021
THỨ TIẾT VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG    
2 1 ChCờ - 9D ChCờ - 9B ChCờ - 7B ChCờ - 9C ChCờ - 6D          
2 Sử - 9D Sử - 7C   Địa - 8A Nhạc - 7B   MT - 8B      
3   Địa - 6A Địa - 7C       MT - 7D      
4     Địa - 7B Địa - 9D GDCD - 6D          
5   Sử - 7A Địa - 6D   GDCD - 6E   MT - 8D      
3 1 Sử - 9B       Nhạc - 7A   MT - 6D      
2   GDCD - 9B     GDCD - 6B          
3 Sử - 9A           MT - 6A      
4 Sử - 8A Sử - 7D     GDCD - 6C   MT - 6E      
5 Sử - 9C Sử - 7B     Nhạc - 6C   MT - 9A      
4 1 Sử - 8B Sử - 7D       Nhạc - 8C        
2   Sử - 7A       Nhạc - 8B        
3 Sử - 9D Sử - 7B   Địa - 8C   Nhạc - 8D MT - 7A      
4 Sử - 8D           MT - 6C      
5 Sử - 9B     Địa - 9C     MT - 8A      
5 1       Địa - 8A     MT - 7C      
2       Địa - 8B Nhạc - 6D          
3   Sử - 7C   Địa - 8C     MT - 9C      
4   Địa - 6B Địa - 7D   Nhạc - 7C   MT - 9B      
5   GDCD - 9A Địa - 7A   Nhạc - 7D   MT - 9D      
6 1       Địa - 9A   Nhạc - 6E        
2       Địa - 8D   Nhạc - 8A MT - 7B      
3     Địa - 7C       MT - 6B Nhạc - 6A    
4     Địa - 7B       MT - 8C Nhạc - 6B    
5                    
7 1 Sử - 9A   Địa - 6C Địa - 8D            
2 Sử - 9C   Địa - 7D Địa - 8B            
3 Sử - 8C   Địa - 6E   GDCD - 6A          
4     Địa - 7A Địa - 9B            
5 SHL - 9D SHL - 9B SHL - 7B SHL - 9C SHL - 6D