BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ  2  NĂM HỌC 2020 - 2021     LỚP  ………….  TRƯỜNG: TH TÔ VĨNH DIỆN
STT Họ tên  Ngày
sinh
Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực cốt lõi Phẩm chất chủ yếu Ghi
chú
Toán Tiếng việt Đạo đức Tự nhiên và xã hội Ngoại ngữ Tiếng dân tộc Tin học và công nghệ Nghệ thuật (Âm nhạc) Nghệ thuật (Mĩ thuật) Hoạt động trải nghiệm Giáo dục thể chất Năng lực chung Năng lực đặc thù Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác Giải quyết vấn đề và sáng tạo Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Thẩm mĩ Thể chất
1 Ngô Hạnh Minh Anh 16/10/2014                                                    
2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/06/2014                                                    
3 Phạm Gia Bảo 30/07/2014                                                    
4 Đặng Thị Ngọc Bích 05/10/2014                                                    
5 Nguyễn Ngọc Minh Châu 14/11/2014                                                    
6 Phạm Hữu Đăng 14/07/2014                                                    
7 Nguyễn Phạm Phương Hà 10/11/2014                                                    
8 Trần Thanh Hằng 07/12/2014                                                    
9 Cao Thị Gia Hân 23/03/2014                                                    
10 Lưu Gia Hân 21/09/2014                                                    
11 Trương Chí Hiếu 16/11/2014                                                    
12 Nguyễn Tri Bảo Huy 06/03/2014                                                    
13 Trương Gia Huy 03/04/2014                                                    
14 Võ Trương Ngọc Huyền 10/11/2014                                                    
15 Nguyễn Đình Anh Khôi 01/01/2014                                                    
16 Nguyễn Nhật Linh 06/06/2014                                                    
17 Nguyễn Thanh Mai 30/07/2014                                                    
18 Nguyễn Đình Minh Nghĩa 01/11/2014                                                    
19 Bùi Huy Ngọ 06/08/2014                                                    
20 Vũ Thị Hồng Ngọc 22/08/2013                                                    
21 Lê Quang Nhân 06/09/2014                                                    
22 Trần Huỳnh Ái Nhi 01/06/2014                                                    
23 Nguyễn Ngọc Bảo Như 07/10/2014                                                    
24 Bùi Tấn Phát 24/12/2014                                                    
25 Nguyễn Đình Gia Phát 27/05/2014                                                    
26 Trần Mạnh Quân 25/10/2014                                                    
27 Lê Nguyễn Như Quỳnh 27/01/2014                                                    
28 Phạm Thị Như Quỳnh 14/03/2014                                                    
29 Hoàng Phạm Lâm Sơn 02/04/2014                                                    
30 Huỳnh Bình Thuận 30/01/2014                                                    
31 Lê Trần Anh Thư 21/09/2014                                                    
32 Huỳnh Ngọc Thiên Thương 19/03/2014                                                    
33 Hoàng Huỳnh Bảo Trâm 31/10/2014                                                    
34 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/09/2014                                                    
35 Trần Cẩm Tú 17/04/2014                                                    
36 Nguyễn Thị Thanh Vân 25/03/2014                                                    
37 Đỗ Hoàng Yến 30/09/2014                                                    
38 Nguyễn Hoài An 06/04/2014                                                    
39 Hoàng Lê Trâm Anh 19/05/2014                                                    
40 Đào Thị Yến Chi 01/09/2014                                                    
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Ngày……tháng……năm 2021                    GVCN lớp 1……