STT Tên cột Hướng dẫn nhập Ghi chú
1 Môn học và hoạt động giáo dục    
2 Mức đạt được Nhập 1 trong các giá trị T, H, C  
3 Năng lực Nhập 1 trong các giá trị T, Đ, C  
4 Phẩm chất Nhập 1 trong các giá trị T, Đ, C